Práva subjektu údajů

Právo na přístup

Podle čl. 15 GDPR máte právo kdykoli od nás zdarma získat informace o vašich osobních údajích, které uchováváme a zpracováváme, a také jejich kopii.

Toto právo na přístup zahrnuje informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, kde je to možné, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, informací o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, informace o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu a pokud údaje nebyly získány od vás, práva na veškeré dostupné informace o zdroji údajů a informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte také právo být informováni o tom, zda se vaše osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a vhodných zárukách, které se na předání vztahují.

Právo na opravu

Podle čl. 16 GDPR máte dále právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Podle čl. 17 GDPR máte také právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají a které uchováváme, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas, na jehož základě jsou údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Jestliže jsme osobní údaje zveřejnili a jsme podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinni je vymazat, podnikneme přiměřené kroky, abychom informovali ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že jste požádali o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo kdykoli získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte v případech, kdy probíhá zpracování, které není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, a které je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a kdy se zpracování provádí automatizovaně, právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.
Máte také právo na to, abychom vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné a nejsou tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Podle čl. 20 GDPR máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f). Totéž platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Vznesete-li námitku, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat, pokud nedokážeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing; to zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Aniž bude dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete dle svého uvážení také uplatnit své právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, při němž jsou využívány technické specifikace, které souvisí s využíváním služeb informační společnosti.

Právo na odvolání souhlasu

Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů s účinky do budoucna podle čl. 7 odst. 3 GDPR.

Právo na potvrzení

Máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pro výkon kteréhokoli z výše uvedených práv se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo na adrese datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com nebo na telefonním čísle +49 2735 70-619, nebo na kteréhokoli jiného zaměstnance.

Právo podat stížnost

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR. You can generally contact the supervisory authority in your regular place of residence or workplace or our headquarters.