Právní základ zpracování

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účel, uskutečňuje se zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Je-li takové zpracování nezbytné pro plnění nebo uzavření smlouvy s vámi, uskutečňuje se zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V některých případech, např. za účelem splnění daňových povinností, se může stát, že zpracování osobních údajů bude naší zákonnou povinností. V takových případech se zpracování uskutečňuje na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány také za účelem ochrany životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby. V takovém výjimečném případě se zpracování uskuteční na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Zpracování může být založeno rovněž na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se o případ, kdy zpracování probíhá za účelem ochrany oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše zájmy, základní práva a základní svobody. Takový oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste naším odběratelem. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem provozování naší obchodní činnosti.