Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá

Těší nás, že máte zájem o naši společnost, naše výrobky a naše služby a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek a v souvislosti s ochranou svých osobních údajů cítili bezpečně. Tuto věc totiž bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nového spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) je pro nás samozřejmostí.

Chceme, abyste věděli, kdy o vás shromažďujeme údaje, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Zavedli jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že bude naše společnost a všichni námi pověření externí poskytovatelé služeb dodržovat předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o vaší totožnosti včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Tyto informace jsou vždy zpracovávány v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími předpisy, které se vztahují na naši společnost.

V zásadě není nutné, abyste nám při používání našich webových stránek sdělovali své osobní údaje. Existují však případy, kdy vaše osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete.

Totéž platí například tehdy, jestliže vám potřebujeme zaslat informační materiály nebo zboží, které jste si objednali, nebo pokud je nutné zodpovědět vaše konkrétní dotazy. Pokud tato situace nastane, budeme vás o tom informovat.

Pokud pro zpracování těchto osobních údajů neexistuje právní základ, vyžádáme si ke zpracování váš souhlas.

Dále uchováváme a zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli dobrovolně, a případně údaje, které shromažďujeme automaticky, když navštívíte naše internetové stránky (např. vaše IP adresa a název stránek, které jste navštívili, prohlížeč, který jste použili, váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače a názvy stažených souborů).

Používáte-li naše služby, obvykle shromažďujeme pouze údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Pokud po vás požadujeme další údaje, můžete se rozhodnout, zda nám tyto informace poskytnete. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem poskytování požadovaných služeb a k ochraně našich vlastních oprávněných zájmů.

Při návštěvě našich internetových stránek nebo prostřednictvím jiného zpracování popsaného v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být shromažďovány tyto kategorie osobních údajů:

–      Kmenové údaje (jména, adresy apod.)

–      Další osobní údaje, které jste poskytli (osobní zájmy apod.)

–      Údaje o smlouvě (číslo odběratele, číslo smlouvy atd.)

–      Údaje o obsahu (texty, fotografie, videa atd.)

–      Kontaktní údaje (e-mail, telefonní čísla atd.)

–      Metadata (IP adresy, informace o zařízení atd.)

–      Údaje o používání (navštívený obsah, časy přístupu apod.)

Dotčenými osobami jsou uživatelé/zájemci o naše nabídky.

Jméno a adresa subjektu odpovědného za zpracování

V kontextu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech EU a dalších ustanovení o ochraně osobních údajů je odpovědným subjektem:

Herr Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Tel. 0941-2986930

Fax 0941-29869316

Mail: anfragen@projekt29.de

Web www.projekt29.de

Zamýšlené použití osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme k zodpovídání vašich dotazů, zpracovávání vašich objednávek nebo abychom vám poskytli přístup k určitým informacím nebo službám. Pokud jde o udržování vztahů se zákazníky, může také být nezbytné, abychom my nebo námi pověření poskytovatelé služeb použili tyto osobní údaje k tomu, abychom vám poskytli informace o nabídkách výrobků nebo provádění online průzkumů, jež nám mají pomoci zkvalitňovat řešení dotazů a požadavků našich zákazníků. Právním základem pro tyto druhy zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Samozřejmě respektujeme vaše přání neposkytnout nám své osobní údaje v záležitostech, které nesouvisejí s podporou našich vztahů se zákazníky (zejména pro účely přímého marketingu nebo průzkumů trhu). Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani jinak poskytovat třetím osobám.

Zvláštní účel

Osobní údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze pro účely, které jsme vám sdělili. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje předávat třetím osobám.

Shromažďování osobních údajů a jejich předávání státním institucím nebo orgánům, které jsou oprávněny tyto informace obdržet, se uskuteční pouze v rozsahu požadovaném zákonem a/nebo pokud nás k tomu zavazuje rozhodnutí soudu. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat závazek mlčenlivosti, který vůči nám přijali, a řídit se ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Údaje, které jsou automaticky zaznamenávány při návštěvě našich internetových stránek:

Při používání našich internetových stránek jsou z organizačních a technických důvodů uchovávány následující údaje: Název stránek, které navštívíte, vámi používaný prohlížeč a váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů a vaše IP adresa.

Zaznamenané informace jsou nezbytné k tomu, abychom vám na našich internetových stránkách mohli poskytovat platný obsah. Tyto technické údaje jsou anonymně a čistě pro statistické účely dále analyzovány, abychom mohli průběžné optimalizovat naše internetové stránky a zlepšovat jejich design a poskytovat orgánům činným v trestním řízení nezbytné informace v případě kybernetického útoku. Tyto údaje jsou uchovávány odděleně od jiných osobních údajů týkajících se bezpečných systémů. Jednotlivé osoby nejsou identifikovány.

Právní důvody zpracování

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účel, uskutečňuje se zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Je-li takové zpracování nezbytné pro plnění nebo uzavření smlouvy s vámi, uskutečňuje se zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). V některých případech, např. pro plnění daňových povinností, máme zákonnou povinnost zpracovávat osobní údaje. Právní důvody u těchto případů jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány také za účelem ochrany životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby. V tomto výjimečném případě se zpracování uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Zpracování může být založeno rovněž na čl. 6 odst. 1 odst. písm. f) GDPR. Jedná se o případ, kdy je účelem zpracování ochrana oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše zájmy, občanská práva a základní svobody. Takový oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste naším odběratelem. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem naše běžná obchodní činnost.

Údaje, které jsou automaticky shromažďovány, když navštívíte naše internetové stránky

Při používání našich internetových stránek jsou z organizačních a technických důvodů uchovávány tyto údaje: Názvy stránek, které navštívíte, vámi používaný prohlížeč a váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů a jejich IP adresa.

Shromážděné informace jsou nezbytné k řádnému předání obsahu našich internetových stránek. Kromě toho tyto technické údaje anonymně a pro statistické účely analyzujeme, pouze abychom mohli průběžně optimalizovat naši přítomnost na internetu, zvyšovat atraktivitu našich internetových nabídek a poskytovat orgánům činným v trestním řízení nezbytné informace v případě kybernetického útoku. Tyto údaje jsou uchovávány odděleně od jiných osobních údajů týkajících se bezpečných systémů. Nejsou vyvozovány žádné závěry týkající se jednotlivých osob. Zpracování se uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu na účinném a bezpečném poskytování našich internetových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) a článkem 28 GDPR.

Kontaktní osoby

Z důvodu zákonných povinností, které nám ukládají právní předpisy, obsahují naše internetové stránky informace, které vám umožní navázat s námi elektronickou komunikaci rychle a komunikovat s námi přímo. Tyto informace zahrnují e-mailovou adresu a v případě potřeby kontaktní formulář. Zpracování údajů uživatele probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje, které nám poskytnete, se automaticky uchovávají. Tyto údaje, které jste nám dobrovolně sdělili, jsou používány pro účely zpracování vaší žádosti nebo navázání příslušného kontaktu. Žádné údaje nebudou předávány třetím osobám.

Výmaz a omezení osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob zpracováváme pouze v souladu s články 17 a 18 GDPR po dobu, po kterou je to nezbytné k dosažení sledovaného účelu nebo po dobu určenou zákonnými povinnostmi, které se vztahují na naši organizaci. V souladu s právními předpisy budou osobní údaje vymazány, pokud již nejsou vyžadovány, nebo po uplynutí zákonné lhůty, pokud nám zákon neukládá tyto údaje uchovávat, např. z důvodu obchodních nebo daňových předpisů obsažených v německém daňovém řádu (AO) nebo německém obchodním zákoníku (HGB). V těchto případech jsou údaje omezeny.

Automatizované rozhodování

Jako zodpovědná organizace neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

Doba uchovávání

Po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání údajů jsou osobní údaje vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro účely plnění nebo uzavření smlouvy.

Poskytování osobních údajů

Poskytování osobních údajů je do určité míry stanoveno zákonem nebo smlouvou. Z tohoto důvodu může být nezbytné, abyste nám poskytli osobní údaje pro následné zpracování, které nám umožní např. uzavřít s vámi smlouvu. Příkladem je povinnost poskytnout osobní údaje při uzavření smlouvy. Nesdělení těchto údajů by znamenalo, že by smlouvu nebylo možné uzavřít.

Než nám poskytnete své osobní údaje, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Vysvětlí vám, zda je poskytnutí osobních údajů ve vašem konkrétním případě dáno zákonem nebo stanoveno smluvně a jaké důsledky by mělo neposkytnutí těchto údajů.

Zabezpečení

Jako organizace odpovědná za zpracování osobních údajů jsme přijali technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, vymazáním, manipulací a neoprávněným přístupem v souladu s článkem 32 GDPR. To zahrnuje zejména opatření k zajištění důvěrnosti, správnosti a dostupnosti

údajů. Dále jsme zavedli procesy, které zaručují ochranu práv subjektů údajů, vymazání osobních údajů a okamžitou reakci na ohrožení takových údajů. Dále zajišťujeme ochranu osobních údajů již během vývoje a výběru hardwaru a softwaru v souladu se zásadami článku 25 GDPR. Všichni naši zaměstnanci a osoby podílející se na zpracování osobních údajů jsou povinni dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a další právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a nakládat s osobními údaji tak, aby byla zachována jejich důvěrnost.

Pokud jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, jsou informace před jejich odesláním šifrovány, aby nedošlo k žádnému zneužití údajů třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně přezkoumávána v souladu s vývojem technologií. Bezpečnost přenosu dat na internetu je nicméně problematická, takže absolutní ochranu nelze zaručit.

Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření týkající se zabezpečení a ochrany osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V těchto případech také budeme odpovídajícím způsobem měnit naše informace o ochraně osobních údajů. Přečtěte si tedy prosím aktuální znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odkazy

Používáte-li externí odkazy umístěné na kterékoli z našich internetových stránek, toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Při poskytování odkazů dbáme na to, abychom odkazovali pouze na internetové stránky, které viditelně neporušují platné právní předpisy. Nemáme však žádný vliv na to, zda jiní poskytovatelé služeb dodržují předpisy o ochraně a bezpečnosti údajů. V tomto ohledu vás proto odkazujeme na internetové stránky poskytovatelů služeb a jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie

Navštívíte-li některé z našich internetových stránek, jsme oprávněni uchovávat informace o vašem počítači ve formě souborů cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které webový server zasílá vašemu prohlížeči a jsou ukládány na pevný disk vašeho počítače.

Kromě ukládání vašeho internetového protokolu (IP) soubory cookie neukládají žádný jiný druh osobních údajů uživatele. Tyto informace umožňují vás automaticky rozpoznat, když opět navštívíte naše internetové stránky, a usnadňují vám navigaci na internetových stránkách. Soubory cookie nám například umožňují měnit internetové stránky v souladu s vašimi zájmy nebo uložit vaše heslo, abyste je nemuseli zadávat při každé návštěvě stránek.

Naše internetové stránky si samozřejmě můžete zobrazit i bez souborů cookie. Pokud nechcete, abychom rozpoznávali váš počítač, můžete ukládání souborů cookie na svůj pevný disk odmítnout zvolením možnosti „Nepovolit cookies“ v nastavení svého prohlížeče. Soubory cookie také můžete prostřednictvím prohlížeče odstranit i poté, co byly uloženy do vašeho počítače. Informace o tom, jak při tom postupovat, naleznete v informacích o podpoře uváděných vaším poskytovatelem prohlížeče. Pokud nepovolíte žádné soubory cookies, může to vést k omezené funkčnosti našich služeb.

Děti a dospívající (nezletilí)

Osoby mladší 18 let by nám bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka neměly sdělovat žádné osobní údaje. Nepožadujeme žádné osobní údaje od dětí a dospívajících, neshromažďujeme tyto údaje a nepředáváme je třetím osobám.

Newsletter

Vaše údaje zadané během registrace pro odběr našeho newsletteru zůstávají uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo nám zaslat příslušnou zprávu. Odhlášením se z odběru vyjadřujete nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy. Vaše e-mailová adresa, příjmení a další údaje poskytované v souvislosti s registrací pro odběr newsletteru budou v takovém případě ihned vymazány.

Zpracování probíhá na základě souhlasu příslušného příjemce v souladu s čl. 6 odst. 1a) a čl. 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 bodem 3 zákona na ochranu před nekalou soutěží (UWG) nebo § 7 odst. 3 UWG. Doklad o tom, že se uživatel registroval k odběru našeho newsletteru, je pořizován na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť nám umožňuje předložit doklad o souhlasu. E-mailová adresa povinně

poskytnutá uživatelem bude za tímto účelem uložena, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas s odběrem newsletteru.

Uchazeči o zaměstnání

Své údaje nám můžete zasílat prostřednictvím kontaktního internetového formuláře, pokud je k dispozici v naší internetové nabídce. Údaje jsou přenášeny pomocí nejmodernějšího šifrovacího postupu. Pokud nám své údaje zasíláte e-mailem, mějte prosím na paměti, že e-maily nejsou zasílány v šifrované podobě a že jste vy jako uchazeči povinni jejich šifrování zajistit sami. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za přenos vašich údajů tímto způsobem a doporučujeme tedy, abyste používali listovní zásilky, neboť kromě zasílání dokumentů e-mailem nebo případně prostřednictvím internetového formuláře je možné nám zasílat dokumenty také tímto způsobem.

Pokud jako uchazeči o námi nabízené zaměstnání neuspějete, budou vaše údaje po šesti měsících vymazány, pokud svůj souhlas neodvoláte před koncem této lhůty s uvedením důvodů nebo jste nám neudělili svůj souhlas, abychom údaje uchovávali po delší dobu. Výše uvedené je nezbytné, abychom mohli v případě potřeby plnit své povinnosti podle zákona o obecném rovném zacházení. Pokud jste nám předložili faktury k úhradě cestovních výdajů, budou uchovávány v souladu se zákonnými ustanoveními a vymazány po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání.

Vaše údaje budeme zpracovávat výhradně pro potřeby výběrového řízení. Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo v případě, že bude nezbytné zpracování v soudním řízení, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a článku 26 GDPR. Pokud nám také dobrovolně poskytnete zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o zdravotním stavu, zpracováváme je na základě čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Je-li to nezbytné pro zamýšlené odborné postupy, požadujeme zvláštní kategorie osobních údajů na základě čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání výrobků společnosti Salesforce Germany GmbH

Pro zákaznický servis a pro dosažení vyššího uživatelského komfortu využíváme modul řízení vztahů se zákazníky (CRM) společnosti Salesforce.com se zastoupením v Německu: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mnichov, Německo. Adresa mateřské společnosti ve Spojených státech: The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Salesforce používá osobní údaje uživatelů k vyřizování žádostí a nesdílí je se třetími osobami. Při zpracování žádosti může být nutné zpracovávat např. údaje typu e-mailová adresa, jméno, adresa. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich internetových stránkách, shromážděné údaje jsou uchovávány společností Salesforce.

Pokud uživatelé nechtějí, aby jejich osobní údaje zpracovávala společnost Salesforce, nabízíme alternativní možnosti komunikace (pošta, e-mail, telefon, fax).

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na účinném zpracování dotazů uživatelů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zásady společnosti Salesforce v oblasti ochrany soukromí lze nalézt na následující URL adrese:
https://www.salesforce.com/company/privacy/

Sama společnost Salesforce.com, Inc. je držitelkou certifikátu podle štítu EU-USA na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active) a zaručuje tak dodržování požadavků evropského práva na ochranu osobních údajů.

Přechod na poskytovatele logistických služeb

Pro účely expedice vaší objednávky zasíláme vaše údaje o adrese a v případě potřeby vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo logistické společnosti pověřené dodáním objednaného zboží, aby se s vámi mohla dohodnout na předání. Vaše údaje budou předány pro účely splnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (Facebook), zásady ochrany osobních údajů https://www.facebook.com/about/privacy/, možnosti odvolání souhlasu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen nebo http://www.youronlinechoices.com/, štít EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

  • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), zásady ochrany osobních údajů https://twitter.com/de/privacy, možnosti odvolání souhlasu https://twitter.com/personalization, štít EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Googl nebo Youtube), zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-possibilities https://adssettings.google.com/authenticated, štít EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

  • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) – zásady ochrany osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, možnosti odvolání souhlasu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, štít EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

  • Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo (Xing) – zásady ochrany osobních údajů a možnosti odvolání souhlasu https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále jen „Google“). Použití zahrnuje režim Universal Analytics, který umožňuje předávat údaje, relace a interakce z různých zařízení do pseudonymního ID uživatele a analyzovat tak činnost uživatele napříč zařízeními.

Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu, jakým využíváte internetové stránky. Informace o tom, jak používáte internetové stránky, které generuje soubor cookie, jsou obvykle předány serveru Google v USA a uloženy na tomto serveru. Pokud je však na těchto internetových stránkách aktivována anonymizace IP adres, společnost Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo ve státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa předána serveru Google v USA a zkrácena na tomto serveru. Chtěli bychom zdůraznit, že na těchto internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adresy, aby byl zajištěn anonymní soubor IP adres (tzv. IP masking). IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude slučována s jinými daty spravovanými společností Google. Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese https://policies.google.com/?hl=en-GB.

Společnost Google bude tyto informace naším jménem využívat k vyhodnocení toho, jak používáte internetové stránky, k vytváření zpráv o aktivitě na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb naší společnosti jako provozovatele internetových stránek v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu.

Zpracování se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho souhlasu.

Příjemcem zpracovávaných údajů je společnost Google.

Osobní údaje budou předávány do USA v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany. Osvědčení můžete získat na adrese https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Údaje zaslané naší společností, které jsou provázány se soubory cookie, identifikačními údaji uživatelů (např. uživatelské jméno) nebo reklamními identifikačními údaji jsou po 14 měsících automaticky vymazány. Údaje, jejichž doba uchovávání uplynula, jsou automaticky vymazávány jednou měsíčně.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, jestliže znemožníte ukládání souborů cookie provedením příslušných nastavení softwaru prohlížeče; chtěli bychom vás však upozornit, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

Shromažďování dat generovaných souborem cookie pro společnost Google a týkajících se vašeho používání internetových stránek (včetně IP adres) i zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Můžete také zakázat soubory cookie, aby nebyly shromažďovány vaše údaje, když v budoucnu navštívíte tyto internetové stránky. Aby služba Universal Analytics neshromažďovala údaje z různých zařízení, musíte je zakázat ve všech používaných systémech.

Pokud kliknete zde, bude nastaven soubor cookie zabraňující ukládání dat:

<a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>

Práva dotčených osob

a. Právo na přístup

V souladu s článkem 15 GDPR máte kdykoli bezplatný přístup k osobním údajům zpracovávaným a uchovávaným naší společností a ke kopiím těchto údajů.

Toto právo na přístup zahrnuje informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž osobní údaje byly nebo mají být zpřístupněny, předpokládaném období, během něhož budou osobní údaje uchovávány (pokud je to možné), nebo pokud to není možné, kritériích pro vymezení tohoto období, informace o existenci práva na změnu nebo výmaz osobních údajů týkajících se vaší osoby, na omezení zpracování jiným subjekty nebo na nesouhlas se zpracováním, informace o

existenci práva na odvolání k regulačnímu orgánu, a pokud údaje nebyly získány od vás, veškeré dostupné informace o původu údajů a existenci jakéhokoli automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 a – přinejmenším v těchto případech – závažné informace týkající se použitého postupu a zamýšleného dopadu takového zpracování.

Máte rovněž právo vyžádat si informace o tom, zda byly vaše osobní údaje sděleny třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a jaké existují v souvislosti s tímto sdělením vhodné záruky.

b. Právo na opravu

Máte rovněž právo požadovat okamžité odstranění jakýchkoli nesprávných osobních údajů týkajících se vaší osoby. Dále máte právo požadovat doplnění jakýchkoli neúplných osobních údajů při zohlednění účelu zpracování.

c. Právo na výmaz

Máte rovněž právo v souladu s článkem 17 nařízení GDPR požadovat okamžité vymazání údajů týkajících se vaší osoby, které uchováváme, jestliže nastane jedna z následujících podmínek: Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou nezbytné; svůj souhlas, na jehož základě se zpracování uskutečňuje, odvoláte v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 GDPR, a neexistují žádné jiné právní důvody pro zpracování; vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; výmaz osobních údajů je nezbytný ke splnění právní povinnosti v souladu s právem Evropské unie nebo právem členských států, které se na nás vztahují; osobní údaje byly shromažďovány ve vztahu ke službám poskytovaným informační společností v souladu s čl. 8 odst. 1.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni tyto údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, přijmeme vhodná opatření, abychom informovali ostatní odpovědné osoby, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že jste si vyžádali výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje a jakékoli jejich kopie nebo rozmnoženiny.

d. Právo na omezení zpracování

Máte rovněž právo v souladu s článkem 18 GDPR požadovat omezení zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby, jestliže nastane jedna z následujících podmínek: Namítáte nesprávnost osobních údajů za období, ve vztahu ke kterému máme možnost správnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a místo výmazu požadujete omezení jejich použití; vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti jejich zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

e. Právo na přenositelnost údajů

V souladu s článkem 20 GDPR jste oprávněni kdykoli požadovat, aby jakékoli údaje týkající se vaší osoby, které jste nám poskytli, byly zveřejněny v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 GDPR nebo článku 9 odst. 2 GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a uskutečňuje se automatickým postupem, máte právo tyto údaje bez ohledu na náš případný nesouhlas sdělit jiné odpovědné osobě, pokud toto zpracování není nezbytné pro splnění úkolu, který nám byl zadán ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Můžete také požadovat, abychom na váš pokyn zaslali osobní údaje, které uchováváme, jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nebudou dotčena práva nebo svobody jiných osob.

f. Právo vznést námitku

Máte právo v souladu s článkem 20 GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby, pokud je zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Totéž platí také pro jakékoli profilování na základě uvedených ustanovení.

V případě námitky přestaneme zpracovávat jakékoli osobní údaje, u nichž nebudeme moci doložit oprávněné důvody pro zpracování převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo skutečnost, že zpracování podporuje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkající se vaší osoby pro účely tohoto druhu zveřejnění, což platí i v případě profilování, pokud je spojeno s tímto typem přímého zveřejnění. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy, ukončíme zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely.

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely výzkumu nebo historického výzkumu nebo statistiky v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, není-li takové zpracování nezbytné ke splnění účelu, který je ve veřejném zájmu.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na nařízení (ES) č. 2002/58 můžete uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatického postupu pomocí technických specifikací.

g. Právo na odvolání souhlasu

Jste oprávněni kdykoli v budoucnu odvolat jakýkoli souhlas, který jste udělili v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR.

h. Právo na potvrzení

Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje.

Pro výkon kteréhokoli z výše uvedených práv se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo na adrese datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com nebo na telefonním čísle +49 2735 70-619 nebo kontaktujte kteréhokoli jiného zaměstnance naší společnosti.

i. Právo na odvolání

Dále máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu podle článku 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého pobytu, pracoviště nebo hlavního sídla společnosti.

 

 

 

 

[---Error_NoJavascript---]