Rettigheder for berørte personer

Indsigtsretten

Du kan til enhver tid, i henhold til artikel 15 i persondataforordningen, gratis anmode om tilgang til og kopier af de personoplysninger, der behandles og opbevares af os.

Indsigtsretten inkluderer oplysninger om formålet med behandling, kategorier af behandlede personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personlige data er blevet eller kan tilgås, den planlagte periode i hvilken personoplysninger skal opbevares (så vidt det er muligt) eller hvor dette ikke er muligt, kriterierne for at definere denne periode, eksistensen af retten til ændring eller sletning af personoplysninger som relaterer til dig eller begrænsning af behandling af andre eller indsigelse mod denne behandling, eksistensen af en ret til appel til en regulerende myndighed og, hvis oplysningerne ikke blev indsamlet fra dig, alle tilgængelige informationer om oplysningernes oprindelse og eksistensen af nogen automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4 og - i hvert fald i disse tilfælde - overbevisende oplysninger om den involverede logik og de påtænkte virkninger af en sådan behandling.

Du har også ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personligoplysninger er blevet meddelt et tredjeland eller en international organisation, og hvilke passende sikkerhedsforanstaltninger der gælder for en sådan kommunikation.

Retten til berigtigelse

I henhold til artikel 16 i persondataforordningen har du også ret til at anmode om øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger om dig. Desuden har du ret til at anmode om at afslutte ufuldstændige personoplysninger under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Retten til sletning

Du har også ret til, i henhold til artikel 17 i persondataforordningen, at anmode om øjeblikkelig sletning af de personoplysninger vi opbevarer om dig, hvis en af følgende betingelser eksisterer: Personoplysningerne er indsamlet til formål eller behandlet på en anden måde, som ikke længere er påkrævet; Du tilbagekalder det samtykke, som behandlingen er baseret på, jf. artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen eller artikel 9, stk. 2 i persondataforordningen, og der er ingen andre retlige grunde til behandling; Du indsætter en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen, og der er ingen overvejende legitime grunde til behandling, eller du indsætter en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2 i persondataforordningen; personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes ret, som vi er underlagt; personoplysningerne blev indsamlet med hensyn til tjenester, der tilbydes af informationssamfundet i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1.

Hvis vi har offentliggjort personoplysninger, og vi er forpligtet til at slette disse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1 i persondataforordningen, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at informere andre ansvarlige parter, der behandler de beskrevne personoplysninger, at du har anmodet om at slette alle links til disse personoplysninger samt eventuelle kopier.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, hvis en af følgende betingelser eksisterer: Nøjagtigheden af dine personoplysninger bliver anfægtet af dig i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af de personlige oplysninger; behandling er ulovlig, og du nægter sletning af personlige oplysninger, i stedet for at anmode om, at brugen af disse personoplysninger begrænses;

Vi har ikke længere brug for personlige oplysninger med henblik på behandling, men du kræver dem til påstand, anvendelse eller forsvar af juridiske krav, eller du har indgivet en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, så længe det fortsat er afgørende, om de berettigede grunde, som vores firma fremsætter, hersker over jeres.

Retten til dataportabilitet

Du kan til enhver tid, i henhold til artikel 20 i persondataforordningen, anmode om, at data vedrørende dig, som du har givet os, offentliggøres i et fælles og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at formidle disse data til en anden dataansvarlig person uden indsigelse fra os, hvis behandlingen er baseret på samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen eller artikel 9, stk. 2 i persondataforordningen eller på en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 b og behandling er gennemført ved hjælp af en automatisk procedure, hvis behandling ikke er nødvendig for at administrere en opgave, der er tildelt os, som er afsluttet i offentlighedens interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed.
Du kan også anmode om, at vi sender personlige oplysninger, der er opbevaret af os, til en anden ansvarlig part, så længe dette er teknisk muligt, og at det ikke kompromitterer andre personers rettigheder eller friheder, at vi videregiver dem.

Retten til indsigelse

Du har ret til, i henhold til artikel 20 i persondataforordningen, af grunde, der er affødt af din særlige situation at indsende en indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor behandlingen er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 e eller f i persondataforordningen. Dette gælder også for enhver profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse ophører vi med at behandle personoplysninger, medmindre vi kan bevise juridiske begrundelser for behandling, der underkender dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvor behandling understøtter håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis vi behandler dine personoplysninger for at udføre direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at fremsætte en indsigelse til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med denne form for markedsføring; Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med denne type direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til disse formål.

Du har ret til at indgive en indsigelse mod dine personoplysninger, der behandles med henblik på forskning eller historisk forskning eller statistik, i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i persondataforordningen, medmindre sådan behandling er nødvendig for at opfylde et formål, der er af almen interesse.

I forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester og uanset forordning (EF) nr. 2002/58 er du fri til at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af en automatisk procedure, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

Retten til at tilbagekalde et samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, der er givet til behandling af dine personoplysninger i fremtiden i henhold med artikel 7, paragraf 3 i persondataforordningen.

Retten til bekræftelse af behandling

Du har ret til at anmode om bekræftelse af om personoplysninger vedrørende dig behandles.

For at udøve en af de ovennævnte rettigheder bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte via datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com eller på telefonnummer +49 2735 70-619 eller kontakte nogen af vores øvrige medarbejdere.

Retten til at appellere

Derudover har du, i følge artikel 77 i persondataforordningen, ret til at appellere til tilsynsmyndigheden. Som hovedregel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige arbejdssted eller hos vores virksomheds hovedkontor.

[---Error_NoJavascript---]