Tietojen keruun kohteena olevan henkilön oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

GDPR-asetuksen 15 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus koska tahansa pyytää meiltä veloituksetta tiedot ja jäljennös tallentamistamme ja käsittelemistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus saada pääsy tietoihin sisältää tiedot käsittelyn tarkoituksesta; kyseessä olevat henkilötietoryhmät; vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; oikeutesi pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle; ja jos henkilötietoja ei kerätä sinulta, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; automaattisen päätöksenteon; sekä muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo ja – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset sinulle.

Sinulla on oikeus myös tiedustella, onko henkilötietojasi siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja mitä asianmukaisia suojatoimia tällaiseen siirtoon käytetään

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Lisäksi GDPR-asetuksen 16 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia virheellisten, sinua koskevien henkilötietojen oikaisua ilman tarpeetonta viivytystä. Sinulla on myös oikeus täydentää puutteelliset henkilötietosi niiltä osin, kuin se on käsittelyn tarkoituksen kannalta relevanttia.

Oikeus tietojen poistamiseen

GDPR-asetuksen 17 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia tallentamiemme sinua koskevien tietoja poistamista ilman tarpeetonta viivytystä, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; vastustat tietojesi käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä käsittelyyn ole tätä voimakkaampaa muuta laillista perustetta tai vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan nojalla; henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvan meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; henkilötietosi on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos olemme julkistaneet henkilötietosi ja meillä on GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit sekä näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

GDPR-asetuksen 18 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden; 

Käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista; emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla, ja ratkaisua siitä, syrjäyttävätkö yhtiömme oikeutetut perusteet sinun perusteesi, vielä odotetaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Pursuant to Art. 20 of the GDPR, sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän sitä estämättä, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai julkisen vallan käyttämistä varten.

Voit myös pyytää meitä siirtämään henkilötietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Vastustamisoikeus

Pursuant to Art. 20 of the GDPR, sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Mikäli vastustat käsittelyä, me emme enää käsittele mitään henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele niitä tähän tarkoitukseen.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on GDPR-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla koska tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevaan henkilötietojesi käsittelyyn.

Oikeus tietää käsittelystä

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, ota suoraan yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla osoitteeseen datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com tai puhelimitse numeroon +49 2735 70619 tai ota yhteys keneen tahansa muuhun työntekijäämme.

Oikeus tehdä valitus

Sinulla on lisäksi GDPR-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit ottaa yhteyttä pääsääntöisesti oman vakituisen asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai pääkonttorimme valvontaviranomaiseen.

[---Error_NoJavascript---]