Az érintett jogai

A hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján Ön bármikor, ingyenesen hozzáférhet az általunk feldolgozott és tárolt személyes adataihoz és azok másolatához.

A hozzáféréshez való jog magában foglalja a következő információkhoz való hozzáférés jogát: az adatfeldolgozás célja, a személyes adatok kategóriái, a személyes adatok azon címzettjei vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatok átadásra kerülnek/kerültek, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama (amennyiben lehetséges), vagy ha ez nem lehetséges, az adott időtartam meghatározásakor alkalmazott kritériumok, az Ön személyes adatainak módosításához vagy törléséhez való jognak, valamint az egyéb személyek általi feldolgozásához fűződő tiltakozás vagy korlátozás jogának megléte, a szabályozó hatósághoz való fellebbezés joga, illetve ha az adatok gyűjtése nem Öntől történt, minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről, és bármely automatizált döntéshozatalról, ideértve a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt profilkészítést, és - legalább ezen esetekre vonatkozóan - a feldolgozáshoz használt logikát, a feldolgozást szükségessé tevő információt és annak elvárt eredményét.

Önnek szintén jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy a személyes adatai átadásra kerültek-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, illetve, hogy milyen óvintézkedések történtek a kommunikáció során az adatok védelmében.

Helyreigazításhoz való jog

A GDPR 16. cikke alapján Önnek jogában áll az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok azonnali javítását kérni. Ezenkívül, az adatfeldolgozás célja tekintetben Önnek jogában áll kérni a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén Önnek jogában áll az általunk tárolt adatainak azonnali törlését kérni: A személyes adatok gyűjtése vagy feldolgozása olyan célból történt amely már nem áll fenn; Ön visszavonja azon hozzájárulását, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés alapján a feldolgozás jogalapját biztosította, így az adott jogalap megszűnik; Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdés alapján tiltakozást nyújt be a feldolgozás ellen; a személyes adatok feldolgozása jogszerűtlenül történt; a személyes adatok törlése szükséges az Európai Unió vagy annak bármely tagállamának jogszabályi megfelelésének biztosításához; a személyes adatok gyűjtése a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában történt.

Amennyiben személyes adatai nyilvánosságra hozatalát követően a GDPR 17. cikk (1) bekezdése értelmében kötelesek vagyunk az adatok törlésére, ezzel egyidejűleg megfelelő intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén Önnek jogában áll az általunk tárolt adatainak azonnali korlátozását kérni: Kétségei vannak az adatok helytállóságával kapcsolatban, mely esetben elegendő időt kell számunkra biztosítani az adatok pontosságának ellenőrzéséhez;

A feldolgozás jogszerűtlen és Ön tiltakozik a személyes adatai törlése ellen, illetve ehelyett azok korlátozását kéri; a továbbiakban már nincs szükségünk az adatokra azok eredeti feldolgozásának céljából, Ön azonban ezt továbbra is kéri jogi igények megalapozásához, jogok gyakorlásához vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozott a feldolgozással szemben a 21 (1) bekezdés alapján, azonban az még nem került tisztázásra, hogy a vállalat jogos érdeke az Ön jogos érdeke felett áll-e.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján Önnek jogában áll a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak átadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. A fentieken kívül Önnek jogában áll, hogy az adatokat tőlünk függetlenül átadja egy másik adatkezelőnek, mely esetben a feldolgozás a GDPR 6 (1) a vagy 9 (2) bekezdése alapján, vagy szerződés esetén a GDPR 6 (1) bekezdése alapján, automatizáltan történik, amennyiben a feldolgozásra nem közérdekből vagy hivatalos szerv megkeresése alapján kerül sor.
Ezen kívül az általunk tárolt személyes adatokat közvetlenül tőlünk is továbbíthatja a másik adatkezelő részére, amennyiben ez technikailag kivitelezhető és nem érinti mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján jogában áll az Önre vonatkozó körülményekre való tekintettel bármikor tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, melynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) bekezdése. Ez magában foglalja a profilkészítés elleni tiltakozás jogát.

Ezt követően a személyes adatok kezelését lezárjuk, kivéve ha bizonyítható, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében dolgozzuk fel Önnek jogában áll bármikor tiltakozni az adatok marketing célú feldolgozása ellen; mely rendelkezés a profilkészítés esetében is alkalmazható, ha az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok direkt marketing célú feldolgozása ellen, a továbbiakban nem végezzük az adatok ilyen célú feldolgozását.

A GDPR 89. cikk (1) bekezdése alapján jogában áll az Önre vonatkozó körülményekre való tekintettel bármikor tiltakozni a személyes adatok tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatás céljából történő feldolgozása ellen, kivéve ha ezen feldolgozás közérdekből történik.

Önnek szintén jogában áll tiltakozni az automatizált eljárások ellen, melyek keretében a 2002/58/EK Irányelv rendelkezéseitől függetlenül műszaki specifikációk kerülnek felhasználásra az információs társadalomra vonatkozó szolgáltatások körében.

A visszavonáshoz való jog

Ön a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja a személyes adatai feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.

A visszaigazoláshoz való jog

Önnek jogában áll a megerősítésünket kérni azzal kapcsolatban, hogy történik-e Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

A fenti jogok gyakorlásához, kérjük vegye közvetlenül fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Felelősünkkel a következő elérhetőségek bármelyikén:  datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com vagy +49 2735 70-619, vagy vegye fel a kapcsolatot bármely más munkavállalónkkal.

Panasz benyújtásához való jog

A fentieken kívül a GDPR 77. cikke alapján Önnek joga van panasszal élni a felügyeleti hatóság felé. Ennek érdekében bármikor felveheti a kapcsolatot a lakhelye, munkahelye vagy a székhelyünk szerint illetékes felügyeleti szervvel.