Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Vállalatunk minden ésszerű erőfeszítést megtesz az Ön adatai védelmében.

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik társaságunk termékei és szolgáltatásai iránt. Szeretnénk biztosítani, hogy a weboldalunk látogatása alatt az Ön személyes adatai mindvégig biztonságban vannak, és megfelelő intézkedéseket teszünk azok védelmére. Az adatvédelmet vállalatunk nagyon komolyan veszi. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az uniós adatvédelmi rendeletnek (GDPR), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendeleteinek (NAIH) történő megfelelés biztosítása számunkra kiemelt fontosságú feladat.

 Minden esetben tájékoztatjuk, ha adatokat gyűjtünk Önről, továbbá arról is megfelelő tájékoztatást biztosítunk, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és ezeket mire használjuk. Számos műszaki és szervezeti intézkedést vezettünk be az adatvédelmi törvénynek való teljes körű megfelelés biztosítása érdekében, mind a vállalatunk, mind pedig az általunk megbízott külső szolgáltatók részéről.

Személyes adatok

A személyes adatok, ahogy az elnevezés is mutatja, az Ön személyazonosságára vonatkoznak, így például személyes adatnak tekintendő az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. Ezt az információt minden esetben az uniós adatvédelmi rendeletnek, illetve az egyéb adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel.

 Alapelveink közé tartozik, hogy a weboldalunk látogatása közben nem kérjük Önt a személyes adatai átadására. Ugyanakkor, az Ön által kért szolgáltatások teljesítése érdekében alkalmanként szükségessé válhat a személyes adatainak feldolgozása.

 Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha például a megrendelt anyagokra vagy árukra vonatkozó kérdése alapján küldünk Önnek tájékoztató információkat. Ilyen esetekben természetesen megfelelő tájékoztatást biztosítunk az adatok kezelésével kapcsolatban.

 Ugyanakkor, ha a személyes adatok feldolgozásának nincs megfelelő jogalapja, az adatok feldolgozásához minden esetben az Ön beleegyezését kérjük.

 Csak azokat az adatokat tároljuk és dolgozzuk fel, melyeket önkéntesen add át részünkre, illetve azokat, melyek automatikusan kerülnek összegyűjtésre a weboldal látogatása során (például az ön IP címe, a meglátogatott oldalak neve, az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, a látogatás dátuma és időpontja, a keresőmotor és a letöltött fájlok neve).

 A szolgáltatásaink igénybe vétele során csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges adatok gyűjtése történik. A további adatok biztosítása választható lehetőség, és semmi esetre sem kötelező. A személyes adatok feldolgozása csak az Ön által kért szolgáltatások biztosítása körében, továbbá a saját jogos érdekünk védelme érdekében szükséges.

 A személyes adatok alábbi kategóriáit a weboldalunk meglátogatásakor vagy a jelen adatvédelmi politika szerinti egyéb feldolgozás eseteiben lehetséges gyűjteni:

 

–      Törzsadatok (nevek, címek, stb.)

–      Az Ön által átadott egyéb személyes adatok (személyes érdeklődési kör, stb.)

–      Szerződésre vonatkozó adatok (ügyfélszám, szerződés száma, stb.)

–      Tartalmakra vonatkozó adatok (szöveg, fénykép, videó, stb.)

–      Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, stb.)

–      Metaadatok (IP címek, eszköz információk, stb.)

–      Felhasználási adatok (meglátogatott tartalom, a hozzáférés ideje, stb.)

Az érintett személyek ebben az esetben az ajánlatainkat felhasználó/érdekelt felek.

A feldolgozásért felelős szervezet neve és címe

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet, az EU-tagállamaiban érvényes egyéb adatvédelmi jogszabályok, továbbá bármely egyéb adatvédelmi szabályozás értelmében felelős jogi személy a következő:

 

Herr Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Tel. 0941-2986930

Fax 0941-29869316

Mail c.volkmer@projekt29.de

Web www.projekt29.de

A személyes adatok rendeltetésszerű felhasználása

Az Öntől kapott személyes adatokat az Ön által feltett feltett kérdések megválaszolására, a megrendelései feldolgozására, illetve az egyes információkhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására használjuk fel. Az ügyfélkapcsolatok ápolása céljából ugyanakkor szükségessé válhat, hogy az Ön által biztosított személyes adatokat akár a vállalatunk, akár egy általunk megbízott szolgáltató használja fel annak érdekében, hogy Önnek tájékoztatást tudjunk biztosítani a termékajánlatainkról, vagy online elégedettség-felmérést készíthessünk a vevői elégedettség növelése, és a jobb kiszolgálás biztosítása érdekében. Az ilyen típusú adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének 1b, és f) bekezdése.

 Természetesen tiszteletben tartjuk, ha személyes adatait nem kívánja velünk megosztani az ügyfél-szolgáltató kapcsolaton túlmutató esetekben (különösen direkt marketing vagy piackutatás céljából). Személyes adatait soha sem értékesítjük, és nem továbbítjuk harmadik felek számára.

Különleges felhasználás

Az Ön által biztosított személyes adatokat kizárólag az Ön részére biztosított tájékoztatás körében gyűjtjük és használjuk fel. Kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatait soha sem továbbítjuk harmadik felek számára.

 A személyes adatok gyűjtésére, vagy állami intézményeknek, illetve az ilyen információk átvételére jogosult hatóságoknak történő átadására csak azon mértékig kerülhet sor, amilyen mértékben ezt bármely jogszabály engedélyezi és/vagy erre jogerős bírósági döntés kötelezi vállalatunkat. Munkavállalóink és a megbízásunkkal működő szolgáltatók kötelesek betartani a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeket, egyben a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseit.

A weboldalunk meglátogatásakor automatikusan rögzített adatok köre

A weboldalunk használatakor a következő adatok rögzítése történik (szervezeti és műszaki okokból kifolyólag): Az Ön által megnyitott oldalak, az Ön által használt böngésző és operációs rendszer, a hozzáférés dátuma és időpontja, a felhasznált keresőmotorok, a letöltött fájlok neve és az Ön IP címe.

 A megszerzett információkra azért van szükség, hogy a weboldalunkon az Önt leginkább érdeklő információkat tudjuk megjeleníteni. Ezen technikai adatok elemzése anonimizált formában, kizárólag statisztikai célból történik, annak érdekében, hogy folyamatosan optimalizáljuk a weboldalunkat, javítsuk annak arculatát, és kibertámadás esetén információkat biztosítsuk a hatóságok által lefolytatandó büntetőeljárás támogatására. Ezen adatokat a többi személyes információtól elkülönülten, biztonságos rendszerekben őrizzük. Ennek során egyének, személyek beazonosítása nem történik. A feldolgozás a GDPR 6. cikk 1f) pontjával és 28. bekezdésével összhangban, a jogos érdekeink érvényesítésének körében, a weboldalunk hatékony és biztonságos megjelenítésén keresztül történik.

Kapcsolattartási lehetőségek a weboldalon keresztül

Jogszabályi kötelezettségek alapján a weboldalunk olyan információkat tartalmaz, melyek segítségével gyorsan és közvetlenül lehet velünk elektronikus kapcsolatba lépni. Ezen információk egy e-mail címet, és ahol szükséges, kapcsolattartói űrlapot tartalmaznak. A felhasználók adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk 1b) bekezdésének megfelelően történik.

 Amennyiben e-mailen vagy a kapcsolattartói űrlap segítségével veszi fel velünk a kapcsolatot, az így elküldött személyes adatait automatikusan tároljuk. Az önkéntesen átadott adatokat az Ön megkeresése céljából használjuk fel. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

A személyes adatok törlése és korlátozása

A személyes adatokat a GDPR 17. és 18. cikkével összhangban,  csak az érintett személy tekintetében dolgozzuk fel, és csak a vonatkozó cél eléréséig szükséges ideig, vagy addig tároljuk, amig azt a szervezetünkre vonatkozó szabályozás megköveteli. Ha a személyes adatokra már nincs szükségünk, azokat a jogszabályi követelményeknek megfelelően töröljük, kivéve ha a megőrzésüket illetően jogszabály rendelkezik, pl. az AO vagy HBG (Német kereskedelmi kódex) kereskedelmet vagy adózást érintő rendelkezései miatt. Ezen esetekben az adatok korlátozásra kerülnek.

Az adatkezelésben érintettek jogai

a. A hozzáférés joga

Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor, ingyenesen hozzáférhet az általunk feldolgozott és tárolt személyes adataihoz és azok másolatához.

  A hozzáféréshez való jog magában foglalja a következő információkhoz való hozzáférés jogát: az adatfeldolgozás célja, a személyes adatok kategóriái, a személyes adatok azon címzettjei vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatok átadásra kerülnek/kerültek, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama (amennyiben lehetséges), vagy ha ez nem lehetséges, az adott időtartam meghatározásakor alkalmazott kritériumok, az Ön személyes adatainak módosításához vagy törléséhez való jognak, valamint az egyéb személyek általi feldolgozásához fűződő tiltakozás vagy korlátozás jogának megléte, a szabályozó hatósághoz való fellebbezés jogának megléte, illetve ha az adatok begyűjtése nem Öntől történt, minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről, és bármely automatizált döntéshozatalról, ideértve a GSPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt profilkészítést, és - legalább ezen esetekre vonatkozóan - a feldolgozáshoz használt logikát, a feldolgozást szükségessé tevő információt és annak elvárt eredményét.

 Önnek szintén jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy a személyes adatai átadásra kerültek-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, illetve, hogy milyen óvintézkedések történtek a kommunikáció során az adatok védelmében.

b. A helyreigazításhoz való jog

Önnek jogában áll az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok azonnali javítását kérni. Ezenkívül, az adatfeldolgozás célja tekintetben Önnek jogában áll kérni a hiányos adatok kiegészítését.

c. A személyes adatok törlésére vonatkozó jog

Az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén Önnek, a GDPR 17. cikke alapján, jogában áll az általunk tárolt adatainak azonnali törlését kérni: A személyes adatok gyűjtése vagy feldolgozása olyan célból történt amely már nem áll fenn; Ön visszavonja azon hozzájárulását, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés alapján a feldolgozás jogalapját biztosította, így az adott jogalap megszűnik; Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdés alapján tiltakozást nyújt be a feldolgozás ellen; a személyes adatok feldolgozása jogszerűtlenül történt; a személyes adatok törlése szükséges az Európai Unió vagy annak bármely tagállamának jogszabályi megfelelésének biztosításához; a személyes adatok gyűjtése a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában történt.

 Amennyiben személyes adatai nyilvánosságra hozatalát követően a GDPR 17. cikk (1) bekezdése értelmében kötelesek vagyunk az adatok törlésére, ezzel egyidejűleg megfelelő intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

d. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy a GDPR 18. cikke alapján kérésére vállaltunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatok helytállóságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Ön ellenőrizze azt; az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint  tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ön jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a vállalatunk jogos indokaival szemben.

e. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön a GDPR 20. cikke alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá, Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbítsa anélkül, hogy ezzel akadályozna minket, ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, feltéve, hogy az adatkezelés nem közérdekű vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 Ön szintén kérheti, hogy az általunk tárolt személyes adatait az Ön utasításának megfelelően egy további felelős félnek küldjük el, feltéve ha ez technikailag kivitelezhető, és ha ezzel a továbbítással nem sérülnek más személyek szabad önrendelkezéshez fűződő, vagy egyéb jogai.

f. A tiltakozáshoz való jog

Ön a GDPR 20. cikke alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Ha a személyes adatainak kezelését közvetlen üzletszerzés érdekében végezzük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük.

 Az adott körülményekre vonatkozóan Önnek a GDPR 89. cikk (1) bekezdése értelmében jogában áll tiltakozni a személyes adatai kutatás, történelmi kutatás vagy statisztikai célokból történő felhasználása ellen, kivéve ha ez a feldolgozás kifejezetten közérdekű célból történik.

 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

g. A visszavonás joga

A személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását Ön a GDPR 7. cikk 3. bekezdése alapján a jövőben bármikor visszavonhatja.

h. A visszaigazoláshoz fűződő jog

Önnek jogában áll tőlünk annak visszaigazolását kérni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e.

 A fenti jogok gyakorlásához, kérjük vegye közvetlenül fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Felelősünkkel a következő elérhetőségek bármelyikén:  dpo-hu@ssi-schaefer.com vagy +36 24 501-100, vagy vegye fel a kapcsolatot bármely más munkavállalónkkal.

i. Panaszok benyújtásához való jog

Ön a GDPR 77. cikke alapján jogosult panaszával a felügyeleti hatósághoz fordulni. A vonatkozó szabályok szerint Ön a lakhelyén, munkahelyén vagy a munkahelye székhelyén egyaránt felveheti a kapcsolatot a hatósággal.

Automatizált döntéshozatal

Felelős szervezetként nem végzünk automatizált döntéshozatalt vagy profilkészítést.

Megőrzési idő

A személyes adatokat a törvényes megőrzési idő lejártát követően töröljük,

feltéve, ha azokra már nincs szükség a szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy kezdeményezése céljából.

Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelés akkor jogszerű, ha Ön hozzájárulását adta a személyes adatai célhoz kötötten történő feldolgozásához, és a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének alapján történt. Ha az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy kezdeményezéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint. Bizonyos esetekben, pl. az adófizetési kötelezettségek körében, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  Ennek jogi megalapozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében található. Egyes kivételes esetekben az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ebben a kivételes esetben a feldolgozás alapja a GDPR 6 cikk (1) bekezdés d) pontja. Végül, a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján is történhet. Ebben az esetben az adatkezelés a vállalatunk, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön alapvető állampolgári vagy szabadságjogai. A jogos érdek abban az esetben áll fenn, ha Ön az ügyfelünk. Ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünknek az napi üzleti tevékenység végzése tekintendő.

A személyes adatok átadása

A személyes adatok átadása bizonyos mértékig jogszabályok vagy szerződések formájában kerül szabályozásra. Az átadás kiváltó oka lehet például, ha Ön a személyes adatait azért adja át nekünk utólagos feldolgozás céljából, mert a későbbiekben szerződést kíván kötni vállalatunkkal. Szerződéskötés esetében Ön köteles a személyes adatok átadására. Az adatok átadásának megtagadása esetén a szerződés megkötése nem lehetséges.

 A személyes adatok átadása előtt Önnek lehetősége van az Adatvédelmi Felelősünkkel történő konzultációra. Ennek keretében tisztázhatják, hogy az adott esetben a személyes adatok átadása jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján történik-e, illetve, hogy az adatok átadásának elmaradása milyen következményekkel jár.

Az adatok biztonsága

A személyes adatok feldolgozásáért felelős szervezetként megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak elvesztetése, törlése, manipulációja vagy jogosulatlan hozzáférése ellen a GDPR 32. cikkének megfelelően. Ez magában foglalja adatok bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítását. Ezenkívül folyamatokat hoztunk létre, hogy garantáljuk az adatkezelés alanyainak vonatkozó jogait, a személyes adatok törlését és a válaszlépések azonnali megtételét ezen adatok veszélyeztetettségének esetére. A személyes adatok védelmét már a hardver és szoftver elemek fejlesztésekor és kiválasztásakor is biztosítjuk a GDPR 25. cikkének megfelelően. Az adatfeldolgozásban érintett minden munkavállalónk köteles betartani az Általános adatvédelmi rendeletben és egyéb jogszabályokban foglalt adatvédelmi  rendelkezéseket, illetve köteles biztosítani a személyes adatok bizalmas kezelését.

 A visszaélések elkerülése érdekében, ahol személyes adatok gyűjtése és feldolgozása történik, ezen adatok a továbbításuk előtt titkosításra kerülnek. A biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődés fényében folyamatosan felülvizsgáljuk. Ezzel együtt az internet alapú adatátvitel biztonsága természeténél fogva sérülékeny, ezért a teljes körű védelem sajnos nem garantálható.

Az adatvédelmi rendelkezéseink módosítása

Ha a műszaki fejlődés ezt megkívánja, fenntartjuk a jogot a biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek módosítására. Ezekben az esetekben az adatvédelmi tájékoztatásra vonatkozó információkat is módosítjuk. Mindezért kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozat mindenkor aktuális változatát használja.

Kapcsolódó linkek

Ezen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a weboldalunkon elhelyezett külső hivatkozásokra (linkekre). Hivatkozások elhelyezése esetén biztosítjuk, hogy a link létrehozásának időpontjában a hivatkozott weboldalon egyértelmű jogsértés nem volt tapasztalható. Sajnos azonban nem áll módunkban befolyásolni más szolgáltatók adatvédelmi megfelelőségét, és a biztonságra vonatkozó szabálykövető magatartását.

 Ilyen esetekben kérjük, szíveskedjen elolvasni a másik szolgáltató weboldalát és adatvédelmi nyilatkozatát.

 Sütik

Amikor meglátogatja valamely weboldalunkat, erről információt tárolunk a számítógépén, úgynevezett süti (vagy angol nyelven: cookie) formájában. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyet a webszerver küld a böngészőjére, és ezek elmentésre kerülnek a számítógépe merevlemezén.

 A sütik semmilyen formában nem tartalmazzák a felhasználó személyes adatait, kizárólag az IP címet tárolják. A sütik segítségével a weboldalunk automatikusan felismeri Önt a következő látogatás alkalmával, és segíti a weboldalunkon történő navigációt. A sütik abban segítik a munkákat, hogy az Önök érdeklődésének legmegfelelőbben alakítsuk weboldalunkat, vagy akár el is mentheti jelszavát, hogy ne kelljen minden újabb látogatás alkalmával újból és újból begépelnie.

 A weboldalunkat természetesen sütik használata nélkül is látogathatja. Ha nem szeretné, hogy felismerhetővé váljon a számítógépe, bármikor visszautasíthatja a sütik használatát. Ehhez a böngészőjében jelölje be a „Sütik tiltása” opciót. Emellett a számítógépen tárolt sütiket bármikor törölheti. Az erre vonatkozó további információkért, kérjük olvassa el a böngészőhöz tartozó tájékoztatót. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy a sütik tiltása a weboldal funkcionalitásainak korlátozott működését eredményezheti.

Gyermekek és serdülő korúak (kiskorúak)

A 18 év alatti fiatalok a szüleik vagy gyámjuk beleegyezése nélkül nem közölhetnek velünk személyes adatokat. Gyermekektől és fiatalkorúaktól nem kérünk semmiféle személyes adatot, ezeket nem is gyűjtjük, illetve nem továbbítjuk harmadik felek részére.

 

·         Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook), Adatvédelmi szabályzat https://www.facebook.com/about/privacy/, Leiratkozási lehetőségek https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/, EU US Adatvédelmi pajzs https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

·         Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Adatvédelmi szabályzat https://twitter.com/de/privacy, Leiratkozási lehetőségek https://twitter.com/personalization, EU US Adatvédelmi pajzs https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

·         Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Googl or Youtube), Adatvédelmi szabályzat https://policies.google.com/privacy, Leiratkozási lehetőségek https://adssettings.google.com/authenticated, EU Adatvédelmi pajzs https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

·         LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Adatvédelmi szabályzat https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Leiratkozási lehetőségek https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, EU US Adatvédelmi pajzs  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

·         XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Adatvédelmi szabályzat és leiratkozási lehetőségek https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Google Analytics

Ez a weboldal a Google, Inc. ("Google") által üzemeltetett Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. "). A használat magában foglalja az ún. Universal Analytics (univerzális elemzés) üzemmódot, mely lehetővé teszi adatok, munkamenetek és interakciók eszközök közötti hozzárendelését egy álnevesített felhasználóazonosítóhoz, mellyel eszközöktől függetlenül elemezhetővé válik a felhasználó tevékenysége.

Google Analytics úgynevezett sütiket használ. A sütik szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén tárol el a weboldal használatának elemzése céljából. A cookie által a webhelyhasználatról létrehozott információt a rendszer elküldi a Google egyik egyesült államokbeli szerverére, és ott tárolja azt. Abban az esetben, ha Ön aktiválja az IP-anonimizálást, a Google az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térséggel kötött megállapodás alapján anonimizálni fogja az IP-címét mielőtt kiadja. A teljes IP-cím a Google USA-ban működő szerverei által csak kivételes esetekben kerül megküldésre és akkor is rövidítve. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics kiterjesztésre került az IP anonimizációra is, biztosítva az IP címek anonim gyűjtését (ún. IP maszkolás).  A Google semmi esetre sem fogja az Ön IP-címét a Google más adataival összekapcsolni. A felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos további információk az alábbi weboldalon találhatók: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at https://policies.google.com/?hl=en-GB.

A Google a nevünkben arra használja ezen információt, hogy értékelje a weboldal használatát, jelentéseket készítsen a weboldalon folytatott tevékenységről és egyéb szolgáltatásokat nyújtson vállalatunknak, mint a weboldal üzemeltetőjének, az oldal használatával és az internet használattal kapcsolatban.

A feldolgozás a GDPR 6. bekezdés 1 a) pont első mondatának megfelelően, az Ön hozzájárulásával történik.

A feldolgozott adatok címzettje a Google.

 A személyes adatok az EU US Adatvédelmi pajzs rendelkezései szerint, az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján kerülnek továbbításra az Amerikai Egyesült Államok területére. A tanúsítványt a következő weboldalon találja: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Az általunk küldött és felhasználó azonosítókkal (pl. user ID) vagy hirdetés azonosítókkal összekapcsolt adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. A tárolási határidejüket elérő adatokat havonta egyszer automatikusan töröljük.

Hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja, mely esetben a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik számítógépén történő tárolását, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal minden funkcionalitását.

A süti által a weboldal használati szokásokról létrejövő adatok (az Ön IP címét is ideértve) Google általi gyűjtését és feldolgozását oly módon is megakadályozhatja, hogy letölti és telepíti az alábbi hivatkozáson elérhető böngésző beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Így egy hárító cookie kerül telepítésre a számítógépére, amely jövőben megakadályozza a honlap meglátogatásakor az adatgyűjtést. Ha szeretné az összes eszközén megakadályozni a Universal Analytics általi adatgyűjtést, minden Ön által használt rendszerből ki kell jelentkeznie.

Kattintson ide és a hárító cookie beállításra kerül az eszközén:

<a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (kiegészítés)

I. Az adatkezelő

 

A Szolgáltató neve:

 

SSI-SCHÄFER Kft.

Székhelye és postai címe:

2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 20/b. 

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

Cg. 13-09-091852

Adószáma:

12282328-2-13

E-mail címe:

info@ssi-schaefer.hu

Honlapjának címe:

www.ssi-schaefer.com

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36-24-501-100

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

gdpr-hu@ssi-schaefer.com

Telefax:

+36-24-501-101

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 20/b.

+36-24-501-100

gdpr-hu@ssi-schaefer.com

Adatvédelmi tisztviselő név :

Kardos Péter ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő telefonszám :

+36-24-501-100

Adatvédelmi tisztviselő e-mail :

peter.kardos@ssi-schaefer.hu

II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1.                  Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

2.                  Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett Schaefershop.hu és az ssi-schaefer.com/hu-hu weblap kezdő oldalának láblécében.

3.                  A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változások Schaefershop.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

4.                  A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

5.                  A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-  2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

-  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

-  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

-  2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

-  2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-  2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

6.                  A Szolgáltató a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

7.                  A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

8.                  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) : 

a)                  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás); 

b)                  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

(szerződés teljesítése); 

c)                  az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség); 

d)                  az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

2.                  Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

3.                  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe. 

4.                  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat. 

5.                  Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

6.                  Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

7.                  Online webshop szolgáltatás – vásárlási tranzakció, beléptetés, értesítés (egyszeri vásárlás)

Az adatkezelés célja: a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód. 

Az adatok törlésének határideje: a tranzakcióban szereplő legutolsó eladást követő 15 nap. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a Szolgáltató az adatokat a jogvita időtartamára őrzi meg, ennek jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

8.                  Regisztráció

Az adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők. Ilyen szolgáltatások a blog és komment írás, a kommentek értékelésének lehetősége, és a követő funkció (alkotók, előadóhelyekről, programokról történő értesítések kérése). Kényelmi szolgáltatás keretében a weboldal személyes menüpontjaként megnyíló fiókban a felhasználó szerkesztheti személyes adatait, megtekintheti, és letöltheti jegyeit, számláit, nyomon követheti kommentjeit, az általa korábban megtekintett oldalakat, az általa adott értékeléseket, módosíthatja követő szolgáltatásait és hírlevél feliratkozásait, és amennyiben törzsvásárlói rendszer tagja, megtekintheti pontjai egyenlegét. A fiókban tárolt sokszínű személyes adat kezelése szükségképpen profilalkotást is jelent.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó és mindazon személyes adatok, melyet a Felhasználó a vásárlás során vagy a fiókban megadott : címe, számlázási címe, telefon elérhetősége. A kezelt adatok közé tartozhatnak a Felhasználó által a megrendelései során vásárolt termékek, a vásárlások időpontja, számlája, a Felhasználó kommentjei és azok értékelése, a Felhasználó által értékelt kommentek, előadások, alkotók, előadóhelyek értékelései, a Felhasználó által követésre megjelölt alkotók, előadóhelyek, programok, az általa megtekintett oldalak, hírlevél feliratkozásai, és törzsvásárlói pontjai. 

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit és szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni. 

9.                  Marketing szolgáltatás

Az adatkezelés célja: Az értesítő szolgáltatás lehetővé teszi a vásárló számára, hogy a cég termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos technikai információkon túlmenően igénybe vehessen olyan értesítő szolgáltatásokat, mint az emlékeztetők.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.  

A kezelt adatok köre: e-mail, név, opcionálisan telefonszám, ha a vásárló az értesítéseket SMS-ben szeretné megkapni.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit a felhasználó nem tudja igénybe venni, nem kap értesítéseket a változásokról.

10.              Számlázás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

 Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont. 

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben a vásárló megadta). 

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.

11.              Személyre szabott ajánlatok, profilalkotás

Az adatkezelés célja: A profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a hírlevelek ajánlóiban a Felhasználó releváns, személyre szóló ajánlatokkal találkozzon. A profilalkotás segíti az adatfeldolgozót abban, hogy a vásárlói számára a legmegfelelőbb kínálatot állítsa össze.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: e-mail, név, cím, a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintások, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook, azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok).

A profilalkotás logikája: az ajánlórendszer a kezelt adatok alapján a vásárló számára vélelmezetten legmegfelelőbb programok listáját kínálja fel megjelenítésre a weboldalon és a Szolgáltató által küldött üzenetekben.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldalon és a hírlevelekben nem a Felhasználó számára releváns ajánlatok jelennek meg, a Felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött kényelmi szolgáltatásokat.

12.              Elektronikus hírlevél

Az adatkezelés célja: Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki. A Szolgáltató lehetőség szerint törekszik arra, hogy a lakóhely, illetve korábbi vásárlások, és más, a profilalkotás körében gyűjtött adatok alapján releváns, a Felhasználó érdeklődésére számot tartó rendezvényt ajánljon fel a hírlevél olvasóinak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint a profilalkotás körében gyűjtött adatok.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítéseket a programokról.

13.              A Szolgáltató lojalitás programjában való részvétel

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által a Schaefershop.hu weboldal rendszeres vásárlói számára meghirdetett törzsvásárlói programban történő részvételének biztosítása.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint a profilalkotás körében gyűjtött adatok.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem tud részt venni a Szolgáltató által meghirdetett törzsvásárlói programban.

14.              Süti kezelés («Cookie») 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása    lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A sütik segítségével a Szolgáltató névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A Szolgáltató weboldala kétféle típusú sütit használ:

-                      Ideiglenes sütik – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés akadályozottá válik, a jegyek kosárba rakása illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. 

-                      Állandó sütik, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső sütiről. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk. Ilyen külső sütik a harmadik féltől származó sütik is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.  Az állandó sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. 

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó sütik a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen. 

A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások        menü    alatt,     cookie, süti       vagy     nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását, így különösen a fizetési szolgáltatásokat. A sütikre vonatkozóan további információkat olvashat a Schaefershop.hu oldalon megjelenő süti figyelmeztető sávban található „További információk” gombra kattintva.

Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési szolgáltatóval, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. 

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes sütik addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó sütik 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések pontatlansága. 

15.              Helymeghatározás 

Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okostelefon) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a helymeghatározást igénylő funkciók használatához applikáció letöltésekor a program engedélyt kérhet a tartózkodási hely, mint adat használatára (pl. «közelben» funkció használata esetén). 

Az adatkezelés célja: A felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a felhasználó az adott pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: a felhasználó földrajzi helyzete egy adott időpontban, IP cím. 

Az adatkezelés időtartama: 3 nap 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a mobil eszköz szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége. 

16.              Statisztikai adatok

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

17.              A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával - automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. 

18.              A Szolgáltató ügyféllevelezése (email) 

19.              Web-analitikai mérések

A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait a Szolgáltató kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

20.              Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók.

IV. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése

1. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

-                      A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: SSI-SCHAEFER Kft. (adószám: 12282328-2-13, cégjegyzékszám: 13-091852, székhely: 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 20/B.

-                      A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára a Szolgáltató átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg.

-                      A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

-                      A Szolgáltató a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

V. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

1.                  A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

2.                  A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a)   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b)  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c)   változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d)  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

3.  A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.  A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.  A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6.  A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi 

a)  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b)  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

c)  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

7.  A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

8.  A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja

a)  a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b)  az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c)  annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d)  annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e)  a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f)   azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

9.    A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10.A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

11.Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

VI. Az érintettek jogai

1.         Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Szolgáltatónak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein. 

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

2.                  Tájékoztatáshoz való jog: A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

3.                  Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

-  az adatkezelés céljai; 

-  az érintett személyes adatok kategóriái; 

-  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

-  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

-  a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

-  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

-  az adatforrásokra vonatkozó információ; 

-  az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja - az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az gdpr-hu@ssi-schaefer.com vagy az adatvedelem@schaefershop.hu címre kell eljuttatni.

4.                  A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

5.                  Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

6.                  Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: - személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

-                      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

-                      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-                      a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

-                      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

-                      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.                  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Szolgáltató jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

9.                  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-                      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

-                      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

-                      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

-                      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

10.              Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

11.              Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

12.              Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

13.              Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

-  az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  - meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

-  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

14.              Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

15.              Eljárási szabályok: A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

16.              Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

17.              A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

18.              A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről. 

19.              A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

20.              Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el, illetve ennek elkövetésére való írásbeli felhívást figyelmen kívül hagyta. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

1.                  Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse az Adatvédelmi tisztviselőt a jelen Adatkezelési tájékoztató I. pontjában részletezett elérhetőségein. 

2.                  Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

3.                  Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06.1.391.1400 

Fax: 06.1.391.1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:http://www.naih.hu

MELLÉKLET

1.      személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.      adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.      az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

4.      profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5.      adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

6.      adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

7.      címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

8.      harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

9.      az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

10.  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

11.  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

12.  EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

13.  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

14.  felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;

15.  harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

16.  nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

[---Error_NoJavascript---]