A jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat

A GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettség

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra. Ennek biztosítása érdekében az Ön személyes adatainak feldolgozását (továbbiakban: „adatok”) minden körülmények között a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végezzük. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal részletes tájékoztatást szeretnénk nyújtani a személyes adatai vállalatunk részéről történő feldolgozásával, továbbá az Ön Európai általános adatvédelmi rendelet (EU GDPR) 13. cikkében foglalt jogaival kapcsolatban.

1. Kinek a felelősségi körébe tartozik az adatok feldolgozása, és kivel veheti fel a kapcsolatot adatvédelmi kérdéseivel kapcsolatban?

Az adatkezelő neve és címe

Az Általános adatvédelmi rendelet, az EU-tagállamaiban érvényes egyéb adatvédelmi jogszabályok, továbbá bármely egyéb adatvédelmi jogszabályi rendelkezés értelmében az adatkezelésért felelős jogi személy a következő:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co. KG

Fritz SCHÄFER Str. 20

57290 Neunkirchen

Az adatvédelmi felelős kapcsolattartási adatai a következők:
Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

2. Mely adatok feldolgozását végzik, és ezen adatok milyen forrásból származnak?

Az Ön jóváhagyása alapján történő szerződéses jogviszony kezdeményezése vagy aláírása, vagy valamely állásajánlatunkra való jelentkezése során átadott adatokat dolgozzuk fel.

A személyes adatok köre:

Az állásajánlatainkra jelentkezők és munkavállalóink esetében ezen adatok köre magában foglalja a vezeték és keresztnevet, lakcímet, kapcsolattartási adatokat (e–mail cím, telefonszám, fax), születési időt, az önéletrajzból és a korábbi munkáltatóktól származó információkat, banki adatokat, vallási hovatartozást és képi rögzítést.

 

A fentieken kívül az alábbi személyes adatok feldolgozását is végezzük:

- A szerződéses adatok jellegével és tartalmával kapcsolatos információk,

- A velünk folytatott elektronikus levelezésre vonatkozó információk (pl. IP-cím, bejelentkezési adatok),

- A jelentkezése során Öntől kapott egyéb adatok (pl. interjúk során közölt adatok),

- A jelentkezésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat.

3. Milyen célból és milyen jogszabályok alapján történik az adatok feldolgozása?

Az Ön személyes adatai feldolgozását a hatályos Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) illetve a vonatkozó nemzeti szabályozás előírásainak megfelelően végezzük:

Adatait online dolgozzuk fel szerződés aláírása vagy valamely telephelyünkön kötött munkaszerződés aláírása céljából. Az adatokat elsősorban üzleti kapcsolat kezdeményezése és az Önnel kötött megállapodások végrehajtása céljából dolgozzuk fel.

Az adatai feldolgozása különféle jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából szükséges.

Az érintettek érdekeinek kiegyensúlyozott biztosítása céljából a személyes adatokat a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértéken túlmenően is feldolgozhatjuk saját vagy harmadik fél jogos érdeke védelmében. Jogos érdeknek tekinthető például, ha az adatok feldolgozása:

 

-           valamely büntető eljárás keretében történik

 

•           ha ehhez Ön a hozzájárulását adja (GDPR 6. cikk (1) a) bekezdés:

Ebben az esetben Ön a hozzájárulását adja az adatai feldolgozásához, pl. egy álláshirdetésre történő jelentkezése keretében átadott adatok rögzítéséhez.

4. Személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából

Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai marketing célra történő felhasználása ellen, akár általános jelleggel, akár egyedi esetekre nézve, melynek keretében Önt kizárólag a döntése közlésével kapcsolatos alapdíjak terhelik.

Jogos érdekünk alapján (GDPR 6. cikk (1) f) bekezdés) az e-mail címét (melyet a szerződés megkötésekor biztosított számunkra) felhasználhatjuk a saját hasonló áruinkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos közvetlen üzletszerzés céljából. Ezen termékajánlatokat abban az esetben is elküldjük, ha nem iratkozott fel a hírlevelünkre.

Amennyiben nem szeretné, hogy ezen ajánlatokat e-mailben elküldjük Önnek, bármikor tiltakozhat az e-mail címe ilyen célra történő felhasználása ellen, melynek során Önt kizárólag a döntés közlésével kapcsolatos alapdíjak terhelik. Ebben az esetben az írásos kommunikáció minden szempontból kielégítő tájékoztatásnak tekinthető. Természetesen minden általunk küldött e-mail tartalmazza a leiratkozást lehetővé tevő közvetlen hivatkozást.

5. Ki kapja meg az adataimat?

Amennyiben szolgáltatót bízunk meg a személyes  adatai feldolgozásával, az Ön adatainak védelmével kapcsolatban továbbra is mi viseljük a felelősséget. Minden adatfeldolgozót szerződés kötelez az Ön adatainak bizalmas kezelésére és a személyes adatok feldolgozását kizárólag a szolgáltatás biztosításának körében végzik. Az általunk megbízott adatfeldolgozók csak a vonatkozó szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat kapják meg. Ezen szolgáltatók köre magában foglalja például az IT rendszereink biztonságát és üzemeltetését biztosító informatikai szolgáltatókat, továbbá a házon belüli marketing kampányok lebonyolításával megbízott kereskedelmi ügynökségeket.

Az Ön személyes adatait az állásajánlatokra jelentkezők adatbázisában dolgozzuk fel. Az adatbázis segít a rendelkezésünkre álló pályázói adatok minőségének javításában (duplikált adatok törlése, azon pályázók megjelölése, akik elköltöztek vagy elhunytak, helytálló lakcím adatok biztosítása), melyeket nyilvános forrásokból származó adatokkal bővítünk.

Ezen adatokat szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából a vállalatcsoportunk tagvállalatai számára is elérhetővé tesszük. A pályázók adatai a többi adattól elkülönítve, az egyes tagvállalatok szempontjából szolgáltatóként eljáró anyavállalatunknál kerülnek tárolásra.

Ezen adatokat jogszabályi követelmények alapján, vagy büntető eljárás keretében is átadhatjuk az eljáró hatóságoknak, bíróságnak, vagy külső szakértőknek.

A fentieken kívül biztosítótársaságok, bankok és hitelintézetek is megkaphatják az Ön adatait szerződés kezdeményezése és teljesítése céljából.

6. Mennyi ideig tárolják az adataimat?

Az adatai feldolgozása az üzleti kapcsolatunk végéig vagy a jogszabályokban előírt megőrzési időszak végéig történik - illetve azon jogviták lezárásáig, melyek esetében az adatokra bizonyítékként van szükség.

7. Továbbítják-e a személyes adatokat harmadik országokba?

Általánosságban nem továbbítunk adatot harmadik országokba. Különleges és ritka esetekben az adatokat kizárólag az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján, az előírt norma szerinti szerződéses rendelkezések betartása mellett, megfelelő garanciák birtokában vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján továbbítjuk.

8. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?

Az Ön adatvédelmi jogai a következők: betekintési jog, a tárolt személyes adatok törléséhez vagy a feldolgozásuk korlátozásához való jog, a feldolgozással szembeni tiltakozás joga, az adatok hordozhatóságához való jog, valamint az  Adatvédelmi Rendelet előírásai szerinti panaszbejelentés joga.

A hozzáféréshez való jog

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy végezzük-e, illetve milyen körben végezzük a személyes adatai feldolgozását.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben a személyes adatai hiányosan vagy pontatlanul kerülnek feldolgozásra, Ön bármikor kérheti azok helyreigazítását vagy kiegészítését.

A törléshez való jog

A személyes adatok jogszerűtlen feldolgozása esetén, vagy abban az esetben, ha a feldolgozás aránytalanul befolyásolja az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogos érdekét, Ön kérheti a személyes adatai törlését. Azonban kérjük vegye figyelembe, hogy egyes esetekben, például a jogszabályok által előírt megőrzési kötelezettség esetében, az adatok azonnali törlése nem lehetséges.

Az Ön törléshez való jogának gyakorlásától függetlenül adatait azonnal és teljes körűen töröljük ha ennek nincs bármely tranzakcióval vagy jogszabályi kötelezettséggel kapcsolatos akadálya.

-           kétségei vannak az adatok helytállóságával kapcsolatban, mely esetben elegendő időt kell számunkra biztosítani az adatok pontosságának ellenőrzéséhez.

-           az adatok feldolgozása jogszerűtlen, azonban Ön az adatok törlése helyett a felhasználásuk korlátozását kéri,

-           a továbbiakban már nincs szükségünk az adatokra azok eredeti feldolgozásának céljából, Ön azonban ezt továbbra is kéri jogi igények megalapozásához, jogok gyakorlásához vagy védelméhez, vagy

-           tiltakozik a személyes adatai feldolgozása ellen.

-           ezen adatok feldolgozását az Önnel kötött szerződés végrehajtása céljából adott, visszavonható jóváhagyása alapján végezzük, és

-           az adatok feldolgozása automatizált eszközökkel történik.

Ha ez műszakilag lehetséges, Ön közvetlenül tőlünk is elküldheti adatait a másik adatkezelő részére.

A tiltakozás hoz való jog:

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük, Ön bármikor tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen; mely magában foglalja a profilkészítés elleni tiltakozás jogát. Ezt követően a személyes adatok kezelését lezárjuk, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön indokolás nélkül, bármikor tiltakozhat az adatai közvetlen üzletszerzésre való felhasználása ellen.

Panasz benyújtásához való jog:

Ha úgy véli, hogy a személyes adatai feldolgozása során megszegjük a nemzeti vagy európai adatvédelmi jogszabályok előírásait, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az aggályok tisztázása érdekében. Természetesen Önnek jogában áll bármikor felvenni a kapcsolatot az adott ügyben illetékes hatósággal.

Amennyiben a fentiekben felsorolt jogai bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi biztosunkkal. Az Ön személyazonosságára vonatkozó kétség esetén további információkat is kérhetünk.

9. Köteles vagyok átadni a személyes adataimat?

A személyes adatok feldolgozására a velünk kötött megállapodás teljesítése érdekében van szükség. Amennyiben nem adja át részünkre ezen adatokat, sajnos nem áll módunkban Önnel szerződést kötni, vagy nem tudjuk a folytatni a már megkötött szerződésünk teljesítését, így azt kénytelenek vagyunk megszüntetni. Ugyanakkor Ön nem köteles hozzájárulni a nem releváns vagy a szerződés teljesítéséhez nem szükséges adatok feldolgozásához