Datu subjekta tiesības

Piekļuves tiesības

Saskaņā ar VDAR 15. pantu Jūs varat jebkurā laikā bez maksas saņemt no mums informāciju un mūsu glabāto un apstrādāto personas datu kopiju.

Šīs piekļuves tiesības ietver informāciju par apstrādes mērķiem, attiecīgo personas datu kategorijām, saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kurām personas dati ir vai tiks izpausti, ja iespējams, paredzamo laikposmu, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritērijus, ko izmanto, lai noteiktu šo periodu, informāciju par tiesībām pieprasīt labot vai dzēst personas datus, kas attiecas uz Jums, vai ierobežot šo datu apstrādi, vai iebilst pret šādu apstrādi, informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un, ja personas dati nav ievākti no Jums, visu pieejamo informāciju par to avotu un automatizētu lēmumu pieņemšanas esamību, tostarp profilēšanu, kā minēts VDAR 22. panta 1. un 4. punktā un – vismaz šajos gadījumos – jēgpilnu informāciju par apstrādes sistēmu, kā arī šādas apstrādes būtiskās un paredzamās sekas.

Jums ir arī tiesības iegūt informāciju par to, vai Jūsu personas dati tiek nodoti trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai un kādi ir attiecīgie aizsardzības pasākumi attiecībā uz nodošanu.

Tiesības labot datus

Turklāt saskaņā ar VDAR 16. pantu Jums ir tiesības bez liekas kavēšanās panākt nepatiesu personas datu labošanu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, Jums ir arī tiesības papildināt nepilnīgus personas datus.

Tiesības dzēst datus

Saskaņā ar VDAR 17. pantu Jums arī ir tiesības bez liekas kavēšanās panākt saglabāto datu dzēšanu, ja ir piemērojams kāds no šādiem priekšnoteikumiem: personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti; Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuru balstās apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un nav cita juridiska pamata apstrādei; Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un nav nekādu primāru likumīgu iemeslu apstrādei, vai arī Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 2. punktu; personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, ko nosaka Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, kuri uz mums attiecas; personas dati vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu, kā tas minēts 8. panta 1. punktā.

Ja esam padarījuši personas datus publiski pieejamus un saskaņā ar VDAR 17. panta 1. punktu mums tie ir jādzēš, mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai informētu citus personas datu pārziņus, kuri apstrādā šos datus, ka esat pieprasījis dzēst šos personas datus, to kopijas vai replikas.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Saskaņā ar VDAR 18. pantu Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja: Jūs apstrīdat personas datu precizitāti un ierobežot to uz laiku, kas ļauj pārbaudīt personas datu precizitāti; apstrāde ir nelikumīga un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un pieprasāt to izmantošanas ierobežošanu; mums vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkos, bet Jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai Jums ir iebildumi pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, kamēr tiek pārbaudīts, vai mūsu uzņēmuma leģitīmais pamats ir svarīgāks par Jūsu interesēm.

Tiesības uz datu pārnesamību

Saskaņā ar VDAR 20. pantu Jums ir tiesības saņemt personas datus, ko Jūs esat mums sniedzis jebkurā laikā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jums ir tiesības pieprasīt bez kavēšanās nosūtīt šos datus citam datu pārzinim, ja apstrāde ir balstīta uz sniegto piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai balstoties uz līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus līdzekļus, ciktāl apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenotu mums piešķirto valsts pilnvaru.Turklāt Jūs varat nosūtīt savus personas datus tieši no mums citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un ja tas neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Tiesības iebilst

Saskaņā ar VDAR 20. pantu Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu. Šie noteikumi attiecas arī uz profilēšanu.

Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu datus, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošu likumīgu pamatojumu apstrādes veikšanai, kas ir būtiskāks par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvību vai juridisko prasību celšanu, īstenošanu un aizstāvību.

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šāda mārketinga īstenošanai; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu. Ja Jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šādos nolūkos.

Jums ir tiesības, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistikas nolūkiem saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs.

Jūsu ziņā ir izmantot savas tiesības iebilst pret automatizētām procedūrām, kurās tiek izmantotas tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK.

Tiesības uz datu atsaukšanu

Jūs drīkstat atsaukt piekrišanu turpmākai Jūsu personas datu apstrādei jebkurā brīdī, saskaņā ar VDAR 7. panta 3. punktu.

Tiesības uz apstiprinājumu

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti Jūsu personas dati.

Lai izmantotu kādu no norādītajām tiesībām, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com vai tel.nr. +49 2735 70-619 vai jebkuru citu mūsu darbinieku.

Tiesības iesniegt sūdzību

Turklāt Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei saskaņā ar VDAR 77. pantu. Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi savā pastāvīgajā dzīvesvietā vai darba vietā, vai mūsu galvenajā mītnē.