it_material_flow

Megatrends

Welke technologische uitwerkingen hebben die trends? Trendonderzoekers geven verschillende antwoorden op deze vragen. Wij hebben enkele prognoses van toonaangevende trendexperts voor u samengevat:

EEN PREVIEW OP DE WERELD VAN MORGEN

Welke megatrends kenmerken de huidige tijd?

De wereld is meer en meer in netwerken georganiseerd. Online of offline onderhoudt iedereen een groot aantal contacten, soms slechts zeer vluchtig, maar vrijwel altijd in digitale vorm. Smart devices, die via het internet met elkaar verbonden zijn en onderling communiceren, maken meer en meer deel uit van het dagelijkse leven. Zij zijn steeds meer verweven in alle aspecten van het privéleven en het werk, zijn met elkaar verbonden en zijn smart.

Technologieën:

 • Digitalisering - alles wat gedigitaliseerd kan worden, wordt gedigitaliseerd

 • Internet of Things – de onderlinge communicatie tussen apparatuur neemt toe

 • Big Data – nieuwe inzichten en zakelijke modellen door intelligente analyse

 • E-Commerce en Mobile Commerce – groeiende vraag naar onmiddellijke levering

 • SoLoMo (sociaal, lokaal, mobiel) – de convergentie van collaboratieve, op locatie gebaseerde en mobiele technologieën

 • Lead Management – wordt een absolute must voor elk bedrijf

 • Pop-Up Money – meer en meer “parallelle valuta” ontstaan (voorbeeld Bitcoin)

Een greep uit de actuele ontwikkelingen:

 • Marktsegmenten en hele markten convergeren, er ontstaan nieuwe soorten ecosystemen. Ondernemingen ontwikkelen zich tot open waardescheppingsnetwerken.

 • Door de toenemende individualisering en “singling” zoeken mensen contact en verbindingen met anderen via eigentijdse communities, die zich rond een thema vormen. Community-denken en een “clubmentaliteit” winnen aan betekenis.

 • Connectivity en digitalisering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de toenemende digitalisering ontstaan steeds nieuwe knooppunten, interfaces en handelingsconcepten. Werk, communicatie en samenleving verlopen steeds sneller.

 • De combinatie van smarte wearables met consumentengoederen en prognosesoftware maakt het voor bedrijven gemakkelijker de behoeften van individuele personen te bepalen en hen gerichte, op hun situatie toegesneden producten en diensten aan te bieden. Dit heeft uitwerkingen op de meest uiteenlopende branches en leveringsketens.

 • Analoge waardescheppingsprocessen, ervaringen, producten en diensten worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Nieuwe zakelijke modellen zijn booming. Bijna dagelijks treden nieuwe social-media-startups tot de markt toe. Daarbij neemt het marktaandeel van e-commerce weer razend snel toe.

 • Vriendschappen, adviseringen en verkoop vinden steeds meer online plaats. Online netwerken en communities voor speciale thema's worden steeds belangrijker voor het contact met de klant.

De voortschrijdende globalisering wordt gekenmerkt door een steeds verder gaande integratie en internationalisering van markten en toenemende uitwerkingen op de maatschappij, van het onderwijs tot het privéleven en relaties.

Ontwikkelingen:

 • Groeiende export en verhoogde deelname van opkomende landen aan de wereldhandel en de economische groei. Er ontwikkelt zich een nieuwe middenklasse in de opkomende landen (BRIC, Next Eleven) en in Midden- en Oost-Europa.

 • De gevestigde “middenstandsbuik” in industriële landen krimpt. Sociale systemen komen onder druk en er zijn steeds meer superrijken met een groeiend vermogen.

 • Alles wat geautomatiseerd kan worden, wordt getoetst op uitvoerbaarheid en rentabiliteit. Machines nemen stapsgewijs simpele of voor de mens vermoeiende activiteiten over. Menselijke verantwoordelijkheden verschuiven. Het werk wordt makkelijker, waarden verschuiven van het materiële naar het immateriële.

 • De toenemende globalisering leidt tot sterkere regionalisering. Regionale producten worden belangrijke waardescheppingsfactoren.

 • De grenzen tussen verschillende culturen vervagen meer en meer.

 • Nationale, Europese en multilaterale wet- en regelgevingen worden steeds fijnmaziger en zijn een dwingende eis in de wereldwijde concurrentie.

Naast het transport van mensen, goederen en informatie omvat mobiliteit ook een toenemende mentale flexibiliteit, bijvoorbeeld bij de loopbaankeuzes, bij de wisseling van levensfases en bij het levenslange leren. Voor veel beroepsgroepen van de toekomst is het levenslange leren met ruimtelijke en cognitieve flexibiliteit een basisvoorwaarde in de concurrentie met machines en goed betaalde jobs.

Ontwikkelingen:

 • Het concurrentievermogen van bedrijven en medewerkers in een geglobaliseerde wereld berust voor een groot gedeelte op mobiliteit. Geglobaliseerde ondernemingsstructuren zijn steeds vloeiender en zwermachtiger.

 • Mensen verwachten rond de klok mobiliteit. De Weense metro rijdt bijvoorbeeld 24 uur per dag. Mobiliteitsgerelateerde noviteiten en zakelijke modellen zoals car sharing winnen steeds sneller terrein. Het aantal Car Sharing-gebruikers zal in Europa van 0,7 miljoen in 2011 naar 15 miljoen in 2020 stijgen.

 • Meer mobiliteit leidt ook tot meer milieubelasting en vereist de ontwikkeling van nieuwe, duurzame aandrijvingstechnologieën.

 • Het verlangen naar vertrouwde omgevingen, stabiliteit, rust en echte nabijheid is een tegengestelde trend ten opzichte van de mobiliteit. Omdat coördinatie en communicatie drastisch zullen intensiveren, omdat meer en meer werknemers vanuit verschillende locaties aan gezamenlijke projecten zullen deelnemen, zullen “bewuste keuzes” een stabiliserende kracht worden.

De overgang van de industriële maatschappij naar de kennismaatschappij die op de schepping van immateriële waarden gebaseerd is, leidt tot een verandering van ondernemingsstructuren en van het gedrag van werkgevers. De werknemer wordt op het gebied van service, informatie en creativiteit tot een essentiële factor voor de mondiale economie. Processen, ervaringen en ideeën winnen aan betekenis. De grenzen tussen privéleven en werk vervagen steeds meer. Ook werknemers met een vaste baan streven naar meer onafhankelijkheid bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Ontwikkelingen:

 • Kenniswerkers, zelfstandigen en de rijken van morgen vormen de creatieve klasse. Zij geniet graag en goed, beleeft plezier aan de “nieuwe luxe” en de mensen die ertoe behoren zijn wereldburgers die tegelijkertijd loyaal zijn aan hun regio.

 • De creatieve klasse waardeert topprestaties, ambachtelijke kunst, actuele technologieën, transparantie, duurzaamheid, vriendschap, zelfoptimalisatie en levenskwaliteit. Zij schept een nieuwe definitie van werk door flexibele werktijdmodellen, meer autonomie en zelfverwezenlijking te stimuleren. Loopbaanbiografieën worden multigrafieën, levenslang leven wordt nagestreefd.

 • Mobiel, locatie-onafhankelijk werken als beste ontwikkelingsmogelijkheid voor de eigen creativiteit en een goede balans tussen werk en privéleven worden de standaard die iedereen verwacht. Alleen wie zich als aantrekkelijke werkgever met flexibele werktijden, sabbatjaren, work-life-balance principes en zinvol werk positioneert, zal erin slagen toptalent aan te trekken en te behouden.

Neo-ecologie is veel méér dan alleen natuurbescherming of verzet tegen grote industrieconcerns. Duurzaamheid en efficiëntie zijn verweven in alle aspecten van economie, ecologie en sociale verantwoordelijkheid. Meer en meer consumenten kiezen voor “goede” merken en bedrijven die niet alleen maar een product aanbieden, maar ook een belofte om een bijdrage te leveren aan het leven van hun klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel.

Ontwikkelingen

 • Voor succesvolle bedrijven zijn milieubescherming, goede arbeidsvoorwaarden en gelijke loopbaankansen voor iedereen een vanzelfsprekendheid en zij zien zichzelf als een “goed bedrijf” dat zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij serieus neemt.

 • De klanten houden bij hun koopbeslissingen steeds meer rekening met de ethische en ecologische aspecten van producten en merken.

 • Gecultiveerde consumptie, zoals nu al te zien is bij koffie, thee, kleding en voedingsmiddelen, vervangt de klassieke “luxe statusartikelen".

 • Bedrijven houden al tijdens de productontwikkeling rekening met een duurzame productie en stellen in hun werving het voor de klant belangrijke aspect duurzaamheid steeds meer centraal als “added value”. 

Al meer dan 100 jaar wordt de maatschappij gekenmerkt door een streven naar autonomie en zelfbestemming en door het verval van het klassieke hiërarchiemodel. Mensen vormen en tonen hun identiteit en persoonlijkheid door hun consumptie en het zoeken naar nieuwe relaties en banden. Belangrijke levensbeslissingen worden op de lange baan geschoven om zo lang mogelijk meer opties open te houden.

Technologieën:

 • Fabbing – individueel zelf producten maken met behulp van 3D-printers

 • Rapid manufacturing – gebruik van professionele 3D-printers voor geïndividualiseerde producten 

Ontwikkelingen

 • De traditionele levenspatronen veranderen door het verlangen naar een persoonlijk “echt leven” en het streven naar zelfverwezenlijking. Wisselen van baan, verhuizen, veranderen van partner - biografieën bestaan steeds vaker uit een opeenvolging van afsluitingen van periodes en een nieuw begin.

 • Mensen gebruiken het internet als platform om zichzelf te presenteren en om persoonlijke content te publiceren. Er verschijnen steeds meer do-it-yourself-websites die de wens naar zelfontworpen dingen voor dagelijks gebruik faciliteren.

 • Zelf gekozen relaties en verbanden zoals met vrienden en thematische communities vervangen het traditionele gezin.

 • Commercieel potentieel ligt besloten in de ontwikkeling van gepersonaliseerde producten en services op basis van modulaire concepten.

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?