Underhåll, inspektion och säkerhetskontroll

Underhåll

Underhållsaktiviteterna inkluderar både visuella och akustiska bedömningar tillsammans med de aktiviteter som är nödvändiga för att bibehålla systemets specificerade skick.

SSI SCHÄFER genomför underhållet med erfarna och certifierade servicetekniker. Du får:

  • ökad systemtillgänglighet genom tidig upptäckt av defekter och slitage

  • felavhjälpning och kalibrering som utförs som ett led i underhållsåtgärderna

Inspektion

Inspektioner omfattar förutom visuell bedömning även sådana rekommenderade åtgärder som krävs för att bevara systemet i korrekt skick:

  • Dokumentation av systemets aktuella tillstånd i inspektionsrapporten

  • Regelbunden inspektion av kvalificerad personal till fastpris

  • Ökad systemtillgänglighet genom tidig upptäckt av defekter och slitage

  • När inspektionen genomförts får du en utförlig statusrapport för ditt system

Säkerhetskontroll

I Europeiska Unionen är maskinanvändare skyldiga att minst en gång per år genomföra en säkerhetsteknisk kontroll. Härvid kontrolleras arbetssäkerheten enligt gällande bestämmelser i respektive land, t.ex. Europastandarden EN 528. Detta garanterar:

  • Korrekt funktion av alla säkerhetstekniska anordningar för personskydd

  • Minskade kostnader eftersom inga ytterligare provningar av ett särskilt provningsorgan krävs

  • Lägre administrativa kostnader och produktionsinskränkningar eftersom inspektion och underhållsåtgärder genomförs i ett sammanhang

[---Error_NoJavascript---]