Laglig grund för behandling

Om du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett särskilt ändamål, genomförs behandlingen på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR. Om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig grundas behandlingen på artikel 6.1 (b) GDPR. I vissa fall, exempelvis för att uppfylla skatteförpliktelser, kan vi vara föremål för en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden i dessa fall anges i artikel 6.1 (c) GDPR. I sällsynta fall kan uppgifter också behandlas för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig eller en annan individ. I detta exceptionella fall vilar behandlingen på artikel 6.1 (d) GDPR. Slutligen kan behandling också baseras på artikel 6.1 (f) GDPR. Detta är fallet om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, så länge som dessa intressen inte uppvägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Ett sådant berättigat intresse kan förutsättas om du är kund hos oss. Om behandlingen av personuppgifter är baserat på artikel 6.1 (f) GDPR, är vårt berättigade intresse genomförandet av vår dagliga verksamhet.