it_material_flow

Megatrender

Vilka megatrender karakteriserar dagens värld? Vilka teknologiska konsekvenser har de? Trendforskarna ger olika svar på sådana frågor. Vi har sammanställt ett antal prognoser från ledande trendexperter.

EN UTBLICK MOT MORGONDAGENS VÄRLD

Vilka megatrender karakteriserar dagens värld?

Världen är mer och mer organiserad i nätverk. Online eller offline, alla har vi en mängd anknytningar till andra, ofta bara mycket lösa, men nästan alltid digitaliserade. Smarta enheter som är anslutna till varandra och kommunicerar med varandra via internet blir mer och mer alldagliga följeslagare i vårt liv. På alla områden i livet, både professionellt och privat, använder vi dem, uppkopplade och smarta.


Tekniska innovationer 

 • SoLoMo (social, lokal, mobil) – samverkande, lokala och mobila teknologier

 • E-handel och mobil handel – växande efterfrågan på omedelbar leverans

 • Internet of things – enheterna kommunicerar med varandra mer och mer

 • Pop-up money – fler och fler ”parallellvalutor” uppstår (exempel: bitcoin)

 • Big data – intelligent analys skapar nya insikter och affärsmodeller

 • Digitalisering – allt som kan digitaliseras blir digitaliserat

 • Lead management – blir ett måste för varje företag


​​​​​​​Ett urval aktuella utvecklingar

 • Marknadssektorer och hela marknader konvergerar, nya typer av ekosystem uppstår. Företag utvecklas till öppna nätverk för värdeskapande.

 • Genom tilltagande individualisering och "singling out" söker människor kontakt och anknytning till andra via temporära gemenskaper som samlas kring ett visst ämne. ”Intressegrupp-tänkande” och ett slags klubbmentalitet får ökad betydelse.

 • Uppkoppling och digitalisering hänger oskiljbart samman. Genom den tilltagande digitaliseringen skapas hela tiden nya gränssnitt, ytor och handlingskoncept.

 • Kombinationen av smarta bärbara enheter med konsumtionsvaror och prognosprogram gör det lättare för företag att beräkna individernas behov och tillhandahålla riktade erbjudanden om produkter och tjänster anpassade för deras situation. Detta påverkar de mest olikartade branscher och distributionskedjor.

 • Analoga värdeskapandeprocesser, erfarenheter, produkter och tjänster digitaliseras alltmer. Nya affärsmodeller får uppsving. Nästan varje dag uppträder nystartade sociala medier på marknaden. E-handeln vinner marknadsandelar i rasande fart.

 • Vänskapskontakter, rådgivning och försäljning äger allt oftare rum på internet. Onlinenätverk och intressegrupper för speciella frågor blir allt viktigare för kundkontakterna.

Den fortskridande globaliseringen kännetecknas av en allt större integration och internationalisering av marknader och växande inverkan på samhället, från utbildningssystemet till privatliv och relationer.

Utveckling 

 • Ökande export och mer deltagande av tillväxtländer i världshandeln och den ekonomiska tillväxten. En ny medelklass växer fram i de framväxande ekonomierna (BRIC, Next Eleven) och i Central- och Östeuropa.

 • Den etablerade ”medelklasspuckeln” i industriländerna krymper. De sociala systemen utsätts för ökande påfrestningar och det finns fler och fler superrika med växande förmögenheter.

 • Alla genomförbara och ekonomiskt rimliga möjligheter till automatisering utnyttjas. Maskiner övertar stegvis monotona eller tröttsamma arbetsuppgifter. Människans ansvar förskjuts. Arbetet blir lättare, värderingar förändras från det materiella till det immateriella.

 • Nationella, europeiska och multilaterala lagar och regeringar blir alltmer koordinerade och ett tvingande krav i den globala konkurrensen.

 • Den tilltagande globaliseringen leder till en starkare regionalisering. Regionala produkter blir viktiga värdeskapande faktorer.

 • Gränserna mellan olika kulturer suddas ut mer och mer.

Förutom transport av människor, varor och information omfattar mobilitet också den växande mentala flexibiliteten när det gäller sådant som karriärval, övergång mellan livsfaser eller livslångt lärande. Inom många av framtidens yrkesområden är livslångt lärande, med flexibilitet i tid och rum, ett grundläggande krav i konkurrensen – med maskinerna och om de välbetalda jobben

​​​​​​​Utveckling

 • Vår längtan efter hembygd, stabilitet, lugn och äkta närhet är en mottrend till mobilitet. Kraven på koordinering och kommunikation kommer att drastiskt intensifieras eftersom fler och fler anställda kommer att arbeta tillsammans på gemensamma projekt men på olika platser. Som konsekvens kommer ”aktsamhet” att behövas som en stabiliserande kraft.

 • Folk förväntar sig mobilitet dygnet runt. Mobilitetsrelaterade nyheter och affärsmodeller som bildelning (carsharing) får ökat genomslag. Antalet carsharing-användare kommer att öka från 0,7 miljoner 2011 till 15 miljoner 2020.

 • Konkurrenskraften hos företag och medarbetare i en globaliserad värld är till stor del kopplad till deras mobilitet. Globaliserade företagsstrukturer blir mer och mer flytande.

 • Mer mobilitet medför också mer miljöbelastning och förutsätter att nya hållbara tekniska lösningar utvecklas.

Övergången från det industriella samhället till ett kunskapssamhälle, som bygger på att skapa immateriella värden, leder till en förändring av företagsstrukturerna och arbetsgivarnas sätt att handla. Inom områden som service, information och kreativitet blir arbetskraften den väsentliga faktorn före ekonomin. Processer, erfarenheter och idéer blir alltmer betydelsefulla. Gränserna mellan privatliv och yrkesliv suddas ut mer och mer. Även fast anställda eftersträvar självständighet i sitt dagliga arbete.

​​​​​​​Utveckling

 • Mobilt, platsoberoende arbete som ger de bästa utvecklingsmöjligheterna för den egna kreativiteten, liksom en god work-life-balance, blir den standard som förväntas. Bara den som positionerar sig som en attraktiv arbetsgivare, med flexibla arbetstider, sabbatsår, work-life-balance-principer och meningsfulla arbetsuppgifter, kan attrahera de bästa talangerna och behålla dem.

 • Kunskapsarbetare, egenföretagare och morgondagens rika kommer att utgöra den kreativa klassen. De njuter av livets goda, utnyttjar den ”nya lyxen”, och deras anhöriga är världsmedborgare som samtidigt känner ansvar för sin egen region.

 • Den kreativa klassen uppskattar topprestationer, kvalitetshantverk, spjutspetsteknik, transparens, uthållighet, vänskap, självoptimering och livskvalitet. De omdefinierar arbetet genom att kräva flexibla arbetstidsmodeller, mer autonomi och självförverkligande. Karriärbiografier blir till multigrafier med sikte på ett livslångt levande.

Neoekologi är långt mer än naturskydd eller motstånd mot storindustrin. Uthållighet och effektivitet genomsyrar alla områden och sammankopplar ekonomi, ekologi och socialt ansvarstagande. Fler och fler konsumenter väljer ”goda” varumärken och företag som erbjuder mer än bara en produkt – utan också ett löfte, ett bidrag till livet för sina kunder, sina medarbetare och samhället som helhet. 

Utveckling

 • För framgångsrika företag är miljöskydd, goda arbetsvillkor och lika möjligheter för avancemang för alla en självklarhet. De ser sig själva som ”goda företag” som aktivt tar sitt ansvar gentemot samhället.

 • Företagen lägger vikt vid att produktionen ska vara hållbar redan under produktutvecklingen. Hållbarhet som ”added value” kommer  alltmer i fokus i marknadsföringen.

 • Kultiverad konsumtion, som redan nu märks när det gäller kaffe, te, kläder och mat, kommer att ersätta de klassiska status- och lyxvarorna.

 • Kunderna tar mer och mer hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter på produkter och varumärken i sina köpbeslut.

Sedan mer än 100 år präglas samhället av en strävan efter autonomi och självbestämmande. Samtidigt har de klassiska hierarkiska modellerna förlorat i betydelse. Människor formar och visar sin identitet och personlighet genom sin konsumtion och sitt sökande efter nya relationer. Viktiga beslut i livet uppskjuts för att hålla alla alternativ öppna så länge som möjligt.

Tekniska innovationer

 • Rapid manufacturing – användning av professionella 3D-skrivare för individualiserade produkter

 • ”Fabbing” – individuell småskalig tillverkning av produkter med 3D-skrivare

 • Traditionella livsmönster förändras som resultat av en längtan efter ett personligt ”äkta liv”, tillsammans med ett behov av självförverkligande. Byte av arbetsplats, bostadsort, partner – ett CV består nu mer och mer av avslut och nystarter.

 • Människor använder internet som plattform för självuppvisning och för att offentliggöra privat innehåll. Allt fler do-it-yourself-webbsidor dyker upp , som understryker önskan efter individuellt formade ting för dagligt bruk.

 • Fritt valda tillhörigheter, som vänner och intressegrupper, ersätter den traditionella familjen. 

 • Dem kommersiella potentialen ligger i utveckling av individanpassade produkter och tjänster på grundval av modulkoncept.


Hur kan vi hjälpa?