Fördelar

 • Lastningsstation i markplan åtkomlig med både manuella pallyftare och gaffeltruckar

 • Ingen returtransport av tompallar behövs vilket betyder lägre hanteringskostnader

 • Varutransport med och utan lastbärare möjlig, ett transportband för allt

 • Signifikant ökning av platsutnyttjandegraden vid transport med lastbil

 • Kontur- och viktkontroll för att förhindra skador på gods och system

 • Minimal böjning av godset på transportörerna

 • Reducerade kostnader genom synergieffekter

 • Underhålls- och servicevänliga komponenter

 • Modulkonstruktion och hög standardisering

 • Transport av gods upp 1,6 meters bredd

 • Säkerhet: start/stopp-ljusbarriärer