Đại xu hướng "Tân sinh thái": không chỉ là bảo tồn thiên nhiên

Tân sinh thái không chỉ là bảo tồn thiên nhiên hoặc trái ngược với ngành công nghiệp lớn. Tính bền vững và hiệu quả định hình mọi lĩnh vực và kết hợp kinh tế, sinh thái và trách nhiệm xã hội. Ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên các thương hiệu và công ty "tốt" cung cấp không chỉ là sản phẩm. Các công ty này hứa sẽ đóng góp cho cuộc sống của khách hàng, nhân viên và cả xã hội.

Phát triển:

  • Đối với các công ty thành công, bảo vệ môi trường, điều kiện làm việc tốt và cơ hội thăng tiến bình đẳng cho mọi người là các khía cạnh không thể tách rời. Họ coi mình là những "công ty tốt" luôn chỉ động đảm nhận trách nhiệm trong cộng đồng.

  • Khách hàng ngày càng đánh giá nhiều hơn các khía cạnh đạo đức và sinh thái của sản phẩm cũng như thương hiệu khi quyết định mua hàng.

  • Tiêu thụ có chọn lọc, được phản ánh trong văn hóa cà phê, trà, quần áo và thực phẩm ngày nay, sẽ thay thế tình trạng cổ điển và hàng hóa xa xỉ.

  • Các công ty đặt giá trị tăng dần và sản xuất bền vững trong quá trình phát triển sản phẩm. Sự bền vững khi một khách hàng hưởng lợi đạt được từ tầm quan trọng tăng dần ở dạng giá trị gia tăng và tập trung quảng cáo.