Fashion Logistics

Làm thế nào tôi có thể nhanh chóng được cung cấp hàng hóa bị hoàn để bán lại?

SSI SCHAEFER cung cấp các trạm làm việc được thiết kế đặc biệt để xử lý hàng trả lại. Kết hợp với bộ phân loại túi theo mô-đun SSI Carrier, bởi SSI SCHAEFER, có thể lưu trữ tạm thời, lưu vào bộ đệm và chèn lại hàng trả lại. Sau khi kiểm tra, hàng hóa trả lại có nhu cầu cao sẽ được lưu trữ trực tiếp trong Nhà cung cấp dịch vụ SSI. Do đó, hàng hóa sẽ ngay lập tức trở lại hệ thống và hoàn toàn tự động có sẵn cho các đơn đặt hàng mới và giao hàng lại bất cứ lúc nào.