Thử Thách

SSI SCHAEFER làm việc với tư cách là nhà thầu chính và tạo ra một giải pháp được thiết kê riêng cho từng khách hàng bao gồm việc triển khai dự án trao tay cho Fenix Outdoor Logistics. Xử lý tối ưu các nét đặc trưng khác nhau của các kênh bán hàng giữ một vị trí quan trọng. Giao hàng tại cửa hàng quan trọng là chọn hàng trước và sắp xếp hàng hoá chính xác, trong khi việc thực hiện thương mại điện tử nhấn mạnh về xử lý đơn hàng nhanh với nhiều đơn hàng nhỏ và xử lý hàng trả lại với hiệu quả cao.