Cuối cùng: Kiểm tra

Các thử nghiệm mở rộng vào cuối giai đoạn khởi động, cùng với sự hợp tác tuyệt vời với Klingspor, đảm bảo giai đoạn ban đầu của dự án được hoàn thành nhanh chóng và suôn sẻ. Tất cả các mục tiêu đã được đáp ứng đầy đủ. Kết quả là một giải pháp thông minh đáp ứng các yêu cầu hậu cần của Klingspor và sẽ đảm bảo cho họ lưu lượng nguyên liệu tối ưu trong tương lai. Do đó, chuyên gia mài hiện có một kho được chuẩn bị tốt cho sự phát triển trong tương lai của công ty và đáp ứng với danh tiếng và những kỳ vọng trong tương lai của Klingspor AG

[---Error_NoJavascript---]