Khái niệm thuyết phục

"Chúng tôi đã nhận được các đề xuất cạnh tranh từ bốn nhà sản xuất hệ thống lưu trữ, nhưng cuối cùng, SSI SCHAEFER đã đưa ra khái niệm tốt nhất cho các yêu cầu của chúng tôi và các hạn chế về không gian. Ngoài ra, các chuyên gia intralogistic đã gây ấn tượng với chúng tôi trong giai đoạn lập kế hoạch với các điều chỉnh nhanh, thay đổi cho hệ thống theo kế hoạch."

Henning Mankel, Trường phòng Hậu cần và Quản lý sản xuất tại Klingspor

[---Error_NoJavascript---]