Mục tiêu

  • Mở rộng khu vực lưu trữ

  • Tối ưu hóa các quy trình hậu cần nội bộ

  • Loại bỏ tỷ lệ việc làm không hiệu quả

[---Error_NoJavascript---]