The following parameters play a role

The objective of every investment in new logistics facilities is to safeguard this investment and increase profitability. For this reason, professional consulting begins with a methodical analysis of the company’s specific situation.

 • Lập kế hoạch và tư vấn logistics toàn diện

 • Lập kế hoạch xây dựng bao gồm các dịch vụ kỹ thuật máy móc cần thiết

 • Xây dựng hệ thống phòng cháy và giảm tác động vật lý

 • Dịch vụ xây dựng bao gồm cả các công trình bên ngoài và các công tác cơ sở

 • Kiến trúc và hệ thống phân loại bằng thép

 • Hệ thống kiểm soát và quản lý nhà kho

 • Hệ thống lấy hàng cơ động

 • Hệ thống băng chuyền và máy lưu kho - lấy hàng

 • Quản lý dự án có chứng nhận IPMA

 • Dịch vụ và bảo dưỡng

 • Giải pháp chuyển giao công nghệ hoàn toàn

[---Error_NoJavascript---]