Hiệu suất cao

SSI SCHAEFER là một công ty có hiệu suất cao và điều này được phản ánh thông qua hơn 9.500 nhân viên của chúng tôi ở hơn 70 chi nhánh, 10 cơ sở sản xuất và 5 trung tâm năng lực chuyên ngành. Phổ sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm hệ thống lưu kho thủ công, tự động và giải pháp CNTT.

[---Error_NoJavascript---]