Innovations and Trends in material handling and logistics

Phát triển và toàn cầu hóa

2000–2001: Sự phát triển trong gia đình
SSI SCHAEFER Noell và SSI SCHAEFER Peem làm phong phú hơn hồ sơ công ty bằng các giải pháp tự động hóa.

2002: Sát nhập các thương hiệu
Ba công ty lớn sát nhập tạo thành thương hiệu chính SSI SCHAEFER.

2008: Vận hành bằng một hệ thống
Chuyên gia phần mềm Salomon Automation trở thành một phần của SSI SCHAEFER.

2010: Liên tục phát triển
Công ty Handler A/S của Hà Lan, chuyên gia trong lĩnh vực xe nâng, được sát nhập vào tập đoàn.

2015: Luôn luôn chuyển động
SSI SCHAEFER sát nhập nhà sản xuất hệ thống vận tải tự động điều hướng Motum của Bỉ.

[---Error_NoJavascript---]