Chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần

Đối với việc gửi đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi chuyển vào dữ liệu địa chỉ của bạn và nếu cần thiết, địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn cho công ty hậu cần được giao nhiệm vụ phối hợp cuộc hẹn. Dữ liệu của bạn sẽ được thông qua để thực hiện hợp đồng dựa trên Điều 6. 1 b) GDPR.