Hỗ trợ phần mềm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phần mềm, kỹ thuật viên dịch vụ phần mềm có trình độ của SSI SCHAEFER luôn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho hệ thống của bạn.

Danh mục dịch vụ bao gồm:

  • Câu hỏi về vận hành

  • Khắc phục sự cố trong trường hợp xảy ra lỗi

  • Mở rộng tới phần mềm để tích hợp quy trình làm việc mới vào hệ thống sẵn có.

Tất nhiên, chúng tôi cũng nâng cấp hệ thống sẵn có lên bản phát hành mới để duy trình công nghệ hiện đại cho hệ thống của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho việc kết hợp các hệ thống được kết nối cùng với cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và giao diện cho hệ thống bên thứ ba để đảm bảo ưu tiên hàng đầu về duy trì khả năng sẵn sàng của hệ thống.

Chúng tôi dựa vào:

  • Kỹ thuật viên phần mềm có trình độ luôn sẵn sàng hỗ trợ

  • Các đội ngũ dịch vụ tại địa phương trên toàn thế giới

  • Nhân viên được đào tạo theo ngôn ngữ và văn hóa của khách hàng

  • Kết nội mạng bộ phận hỗ trợ phần mềm với nhóm phát triển SSI SCHAEFER từ các bộ phận khác (như bộ phận cơ khí)

  • Tích hợp cơ sở dữ liệu bên thứ ba và hệ điều hành

  • Tích hợp hỗ trợ khách hàng vào mạng hỗ trợ SSI SCHAEFER để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến 

[---Error_NoJavascript---]