Sơ lược về lợi ích

Một trung tâm thông tin cho:  

  • Hệ thống trực quan

  • Chỉ số hiệu suất

  • Theo dõi dòng hàng

  • Tình trạng chức năng kho:

  • trung tâm thông tin cho việc thu thập thông tin và phân phối, cảnh báo quản lý với nhiều mức độ báo động, dịch vụ cảnh báo lỗi, và hệ thống phiếu thẻ

  • Hiển thị nhiều thông tin đa dạng của hệ thống

  • Báo cáo thông tin quản lý và người dùng hàng ngày

  • Thông tin hiển thị đa dạng dưới hình thức tổng quan

  • Thông tin phân tích dài hạn

[---Error_NoJavascript---]