Sơ lược về lợi ích

  • Khái niệm sử dụng hiện đại

  • Quản lý và tối ưu hóa nhiều khu vực lưu kho

  • Tổng quát mọi cấp xử lý

  • Hiệu suất tích hợp và các chức năng tối ưu hóa

  • Dễ dàng thiết lập và tùy chỉnh trong quá trình vận hành

  • Cởi mở với các thay đổi trong tương lai

[---Error_NoJavascript---]