WAMAS® Lighthouse tăng cường năng suất và chất lượng của bạn:

  • Chẩn đoán nhanh chóng

  • Giảm sai sót

  • Hạn chế thời gian nghỉ

  • Cải thiện độ tin cậy, độ sẵn có và hiệu năng

WAMAS® Lighthouse là ứng dụng web có khả năng mở rộng và có thể được sử dụng trong nhiều loại thiết bị cố định và di động. Máy chủ WAMAS® Lighthouse vận hành độc lập, hiệu suất cao, và có tính tương thích với nhiều hệ thống xử lý. 

[---Error_NoJavascript---]