Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng thùng chứa rác thải và tái chế

Hướng dẫn sử dụng có trong khu vực tải xuống và giúp bạn tận dụng thùng chứa rác thải và tái chế của chúng tôi. Các hướng dẫn này tuân thủ chỉ thị của Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. (GGAWB). Chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hướng dẫn này. 

[---Error_NoJavascript---]