Sơ lược về lợi ích

  • Chất lượng bốc xếp cao nhất

  • Luồng vật liệu tối ưu

  • Giảm thiểu tần suất lỗi

  • Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng nhất

  • Dễ tích hợp vào quy trình bốc xếp hiện có

  • Khả năng mở rộng

  • Cài đặt nhanh

  • Bảo dưỡng dễ dàng

  • Công suất khối lượng cao

  • Trạm làm việc công thái học 

[---Error_NoJavascript---]