Khái niệm ergonomics@work!® cho năng suất cao hơn

Trạm làm việc hàng hóa tới con người SSI SCHAEFER được thiết kế với sự chú trọng rõ ràng vào công thái học. Phương thức này đẩy nhanh sự phát triển của khái niệm ergonomics@work!®. Bốc xếp tới gàu giảm nhu cầu sử dụng nhân viên tại trạm làm việc. 14 gàu có khối lượng cao là 8 L trên mỗi gàu. Điều này cho phép nạp toàn bộ đơn hàng vào một gàu. Trình tự di chuyển "từ trên xuống dưới" được thiết kế cẩn thận giúp công việc ít căng thẳng hơn. Bề mặt tiếp xúc được làm bằng cách sử dụng gỗ thân thiện khi chạm với thay vì kim loại lạnh, đóng góp thêm vào chức năng công thái học. Từng gàu có lưới ánh sáng để chặn bổ sung không chính xác. 

[---Error_NoJavascript---]