Sơ lược về lợi ích

 • Dựa trên nguyên tắc hàng hóa đến con người

 • Chất lượng bốc xếp cao nhất

 • Luồng vật liệu tối ưu

 • Giảm thiểu tần suất lỗi

 • Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng nhất

 • Dễ tích hợp vào quy trình bốc xếp hiện có

 • Khả năng mở rộng

 • Cài đặt nhanh

 • Bảo dưỡng dễ dàng

 • Công suất khối lượng cao

 • Trạm làm việc công thái học 

[---Error_NoJavascript---]