A-Frame (Khung chữ A)

3. Đảm bảo số lượng hàng trong kho/tính minh bạch:

Hệ thống WAMAS® sẽ ghi nhận tất cả các lượt lấy hàng từ mọi khu vực lưu trữ và mọi trạm, bao gồm cả dữ liệu lô hàng và thời hạn sử dụng tốt nhất, để người vận hành luôn biết được tình hình của hàng hóa trong kho và có thể lấy hàng khi cần.