A-Frame (Khung chữ A)

Yêu cầu nhân viên tối thiểu, tốc độ phân phối tối đa

Bằng cách sử dụng quy trình tự động hóa, bạn giảm thiểu yêu cầu cá nhân và tối đa hóa tốc độ phân phối. Hơn nữa, việc sử dụng rô-bốt cũng ngăn hư hỏng với hàng hóa và các mặt hàng trả lại liên quan.