Sơ lược về lợi ích

  • Trạm nâng ít nhu cầu bảo dưỡng

  • Công suất tải lên tới 300 kg (bao gồm thùng chứa trên bánh lăn)

  • Vận chuyển sản phẩm nhẹ nhàng qua việc sử dụng đai có răng cưa

  • Sản xuất tại chỗ đảm bảo chất lượng cao ổn định

  • Dễ lắp đặt, dễ bảo dưỡng

  • Phát triển và cập nhật các bộ phận liên tục

  • Nhiệt độ trong khoảng từ -28° đến +45°C (không ngưng tụ)