Hệ thống điều khiển thông minh

Bộ điều khiển hệ thống quản lý và tối ưu tất cả các lệnh vận chuyển. Hệ thống có thể nhận được lệnh từ mọi hệ thống quản lý kho hàng. Bạn nắm toàn quyền kiểm soát vận hành logistics với giải pháp phần mềm từ SSI SCHAEFER.

[---Error_NoJavascript---]