Sơ lược về lợi ích

  • Xử lý tải nặng tự động (pallet tải nặng, trống, bánh lăn và hộp)

  • Tự động hóa luồng vật liệu trong công ty linh hoạt và có thể mở rộng

  • Đáp ứng tối ưu các yêu cầu trước thị trường luôn thay đổi

  • Tích hợp dễ dàng và ít yêu cầu về cơ sở hạ tầng (CNTT)

  • Độ linh hoạt tốt nhất về khả năng đáp ứng và mở rộng của hệ thống

  • Liên kết mạng lưới không rào cản giữa các khu vực làm việc khác nhau

  • Khả năng sẵn sàng cao 

[---Error_NoJavascript---]