Phương tiện dẫn hướng tự động tại SSI Schaefer

SSI Tải nhỏ AGV được phân loại dựa trên các chức năng được liệt kê dưới đây