Phương tiện dẫn hướng tự động tại SSI Schaefer

Weasel® Lite | Hỗ trợ vận hành tại kho (1 ngày)

Kỹ thuật viên sẽ đến địa điểm của khách hàng để hỗ trợ vận hành ban đầu trong 1 ngày làm việc (hỗ trợ song song). Gói dịch vụ đã bao gồm chi phí di chuyển và các chi phí phụ khác. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ đội vận hành của quý vị bằng khuyến nghị và hành động.