SSI Tải nhỏ AGV được phân loại dựa trên các chức năng được liệt kê dưới đây