Sơ lược về lợi ích

  • Nâng cao năng suất nhờ tách biệt quá trình cấp hàng và bốc xếp

  • Giải pháp cho các pallet không thể xếp chòng

  • Khu vực sử dụng: Hàng hóa đến, vận chuyển, sản xuất, kho hàng đệm và kho hàng hoàn toàn tự động

  • Các chức năng của giá đỡ hoạt động chỉ bằng trọng lực và không cần thiết bị điện

  • Tách biệt hoạt động cung ứng và dỡ hàng

  • Giá đỡ tùy chỉnh được thiết kế tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn

  • Có thể dùng như giá đỡ hậu theo quy tắc LIFO

[---Error_NoJavascript---]