Tích hợp trơn tru vào giải pháp tổng thể

Cũng như tất cả các máy lưu kho - lấy hàng từ SSI SCHAEFER, Exyz là một phần của hệ thống lưu kho hoàn toàn tự động bao gồm kho hàng trên cao, hệ thống SRM phù hợp, hệ thống chuyên chở hoàn toàn tương thích và phần mềm phù hợp.

[---Error_NoJavascript---]