Bốc xếp hiệu quả

Việc lắp đặt thống nhất và tuân thủ công thái học theo quy tắc từ hàng hóa đến con người là nhân tố quan trọng để đạt công suất khối lượng cao liên tục và công tác xử lý không gây mệt mỏi. Hướng dẫn người dùng rõ ràng xác nhận, chỉ dẫn vài kiểm tra mọi quy trình bốc xếp bằng hệ thống Bốc xếp theo ánh sáng và Đặt theo ánh sáng. Vị trí lấy hàng được cấu hình thông qua hệ thống Bốc xếp đến toa hàng hoặc Bốc xếp đến gàu.

Các quy trình này được tối ưu để gia tăng tỷ lệ bốc xếp của mỗi công nhân lên đến 1.000 lượt mỗi giờ trong khi giảm số lỗi mắc phải xuống mức gần bằng không.

Trạm làm việc có thể xử lý tất cả chức năng cơ bản của kho hàng: bốc xếp, nhận hàng đến, xử lý hàng trả về, quản lý tồn kho và các công việc quản lý mục hàng khác.

[---Error_NoJavascript---]