Vận chuyển vật liệu linh hoạt nhờ máy móc lưu kho và hệ thống chuyên chở

Hệ thống chuyên chở và máy lấy hàng (SRM) của SSI SCHAEFER là giải pháp cho hệ thống giá đỡ tải và dỡ hàng hoàn toàn tự động. Hệ thống này đảm bảo việc di chuyển hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả với thời gian tiếp cận hàng ngắn. Các máy lưu kho SSI SCHAEFER có thể xử lý và di chuyển tất cả phương tiện chứa tải phổ biến. Lợi ích từ hiệu suất luân chuyển tối ưu và tăng đáng kể hiệu suất.

[---Error_NoJavascript---]