Tương tác hoàn hảo

Hệ thống của SSI SCHAEFER có sẵn và có thể kết hợp với tất cả các nhóm sản phẩm và loại hàng hóa thường gặp. Các hệ thống bốc xếp này được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với các hệ thống chuyên chở [Link: Băng chuyền và vận chuyển] cũng như các thành phần khác của SSI SCHAEFER. Các hệ thống và phần mềm điều khiển được phát triển độc quyền và bao quát từ khả năng SAP, WAMAS® đến bộ tính luồng vật liệu.

[---Error_NoJavascript---]