Thông tin liện hệ nhân viên bảo vệ dữ liệu

Thông tin liện hệ nhân viên bảo vệ dữ liệu như sau:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu.