Thời gian lưu giữ

Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa sau khi hết hạn lưu giữ theo luật định, nếu dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích của hợp đồng hoặc sự khởi đầu.