Đại xu hướng "Tính lưu động": tính lưu động và tập trung

Ngoài việc vận chuyển con người, hàng hóa và thông tin, tính lưu động cũng bao quát sự linh hoạt về tinh thần cao hơn liên quan đến các vấn đề như lựa chọn nghề nghiệp, thay đổi các phương diện cuộc sống và học tập suốt đời. Sự linh hoạt về không gian và nhận thức sẽ trở thành yêu cầu thiết yếu về cạnh tranh với máy móc và các công việc lương cao đối với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp trong tương lai. 

Phát triển:

  • Khả năng cạnh tranh của các công ty và nhân viên trong thế giới toàn cầu hóa phụ thuộc chủ yếu vào tính lưu động. Cấu trúc công ty toàn cầu hóa đang trở nên mờ nhạt dần và mang tính tập hợp.

  • Mọi người luôn mong muốn tính lưu động. Chẳng hạn, xe điện ngầm ở Viên hoạt động 24 giờ một ngày. Các sản phẩm liên quan đến tính lưu động và mô hình doanh nghiệp mới như chia sẻ xe hơi đang trở nên phổ biến hơn. Số người dùng chia sẻ xe hơi tại châu Âu sẽ tăng từ 0,7 triệu người vào năm 2011 lên 15 triệu người vào năm 2020.

  • Tính lưu động tốt hơn cũng tạo áp lực lớn hơn với môi trường và đòi hỏi phát triển công nghệ chuyên chở mới, bền vững.

  • Nhu cầu về cảm giác ấm cúng, ổn định, yên tĩnh và gần gũi thực sự là xu hướng trái với tính lưu động. Sự hợp tác và liên hệ sẽ trở nên ngày càng chặt chẽ vì ngày càng có nhiều nhân viên cộng tác trong các dự án từ những địa điểm khác nhau. Do đó, "Sự tập trung" sẽ trở thành một nguồn lực ổn định.

[---Error_NoJavascript---]