Sử dụng hiệu quả dữ liệu lớn

Dữ liệu cũng đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong intralogistics. Dữ liệu lớn cũng giống như tên, với số lượng lớn được tạo ra từ các cảm biến tích hợp vào máy móc và hệ thống, theo thông tin xử lý và rút từ vô số nguồn khác. Tuy nhiên, đây chính là vấn đề. Sven Göhring, Giám đốc kỹ thuật tại KNV Logistik GmbH cho biết:"Chìa khóa nằm ở việc tìm và theo dõi dữ liệu hữu ích trong khối lượng thông tin này. Dữ liệu nào quan trọng và tôi cần gì?". "Ví dụ: dữ liệu này quan trọng đối với bảo dưỡng dự phòng”.

Mục tiêu là sử dụng hiệu quả dữ liệu lớn. Cần thay thế cấu trúc phân cấp của sản xuất truyền thống bằng tích hợp dữ liệu theo chiều ngang và dọc bao quát tất cả các quy trình trong chuỗi sản xuất. Điều này có nghĩa là dữ liệu không chỉ được sử dụng trong sản xuất nữa. Thay vào đó, các lĩnh vực khác của công ty cũng sử dụng thông tin này. Cung cấp tất cả dữ liệu chính theo thời gian thực trong khía cạnh xác định của Công nghiệp 4.0. Mọi lĩnh vực của công ty đều lấy thông tin từ cùng nguồn.

Tuy nhiên, việc này yêu cầu tất cả hệ thống trong công ty có thể liên lạc đúng cách với nhau. "Hiện tại, các hệ thống vẫn thường không thể liên lạc với nhau" - Schmit nhấn mạnh. "Đó là lý do giao diện mở quan trọng đến vậy. Nếu không có hoạt động liên lạc liên tục và toàn diện trong số máy móc và con người, intralogistics sẽ không thể hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".  

[---Error_NoJavascript---]