New Content Item (1)

Karina Konrath

Karina Konrath học toán kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Graz và đã làm việc cho SSI SCHAEFER từ tháng 11 năm 2017. Là một nhà khoa học dữ liệu, cô chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích và chuẩn bị dữ liệu, đòi hỏi phải sử dụng nhiều số liệu thống kê và toán học.